Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини
10.12.2020. В резултат от проведения конкурс за местни партньори по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" бяха одобрени следните кандидати: Сдружение "Нов път" - Хайредин, СУ "Иван Вазов" - Вършец, Фондация „Съвременност“ - Ботевград и Център за подкрепа за личностно развитие - Радомир. Добре дошли на борда!20.11.2020. Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел, читалища и други институции, работещи с младежи извън областните центрове от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Краен срок за кандидатстване е 05.12.2020г. Пакетът документи за кандидатсване може да бъде изтеглен от тук.22-23.10.2020 В Алексинац, Сърбия се сътоя заключителната конференция по проект "Регион на младежкото участие". В работата му взеха участие всички партньорсски училища от двете страни, като българските присъстваха онлайн. В дневния ред на събитието влизаше отчитане и оценка на направеното по проекта, както и планиране на бъдещето. На форума бе официално учредена трансграничната мрежа с подисване на Меморандум. Вижте повече.19-21.10.2020. Във Враца се състоя обучение на екипа на Центъра за работа с деца на улицата - социална услуга, развивана от СМЦ. Темата на семинара бе "НПЛ коучинг", с лектор от Академията по кучинг - София. Участницитеполучиха базисни умения за използване на метода, които да прилагат в социалната работа. Вижте повече.15-16.10. 2020 Във Вършец се проведе първата експертна среща на специалисти по гражданска защита и младежка работа от България и Сърбия в изпълнение на проекта "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Целта на срещата бе изработване на задание за съвместна методика за подготовка на млади доброволци в това направление.  Вижте повече.12-14.10. 2020 Във Вранье, Сърбия се проведе третият ученически обмен по проекта. Отново в  обмена физически участваха само сръбски ученци, докато българските им връстници се присъединиха онлайн. Темата на обмена бе "Смъртоносните бонбони". По време на събитието се обсъждаше направеното до момента по мрежовия проект и ролята на ученическите парламенти в борбата с наркоманията и зависимостите.Участниците имаха възможност да чуят и мнението на специалисти. Вижте повече.05-07.10. 2020 В Прокуплье , Сърбия се проведе вторият ученически обмен по проекта. Поради КОВИД кризата, на място бяха само ученици от Сърбия, докато българските участваха онлайн. Темата на обмена бе "Здравословна храна". Участниците имаха възможност да се запознаят с опита на училището-домакин - Селскостопанската гимназия, да готвят заедно и да изработят здравословно седмично меню. Вижте повече.23-25.09.2020. В Монтана се състоя първият от предвидените три обменни визити. Тема на събитието бе мрежовия проект "Бележити хора и събития". Гостите от Сърбия се запознаха също с българската образователна система и забележителностите на града. А като основен резултат от визитата на първо място всички поставиха приятелството. Вижте повече.12.08.2020. Сдружение Свободен младежки център обявява тръжна процедура по PRAG с обект "Услуги по логистика и транспорт" в изпълнение на проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Крайният срок за предоставяне на оферти е 14 септември 2020г, 16.00 часа. Тържното досие може да бъде изтеглено от тук.


13-16.02.2020 В Атина, Гърция се проведе международен фестивал за независимо документално кино под мотото "Позитивно различни". Фестивалът включваше и любителски филми, направени от партньорите по проект "През обектива на другия", в това число и филмът на Свободен младежки център за добрите примери нв кв.Нов път. Вижте повече.30-31.01.2020 В хотел "Бистра и Галина" - Русе се състоя кръгла маса под наслов "Общински младежки политики - констатации и възможности за развитие". В работата й взеха участие 26 представители на местни власти, младежки домове и НПО от всички участващи в проекта общини - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра. Участниците се запознаха с направеното изследване и оценяването по индикатори, както и работеха за подобряване на местните политики в бъдеще. Вижте повече.09-13.12.2019 В Белоградчик се състоя предвиденото петдневно обучение на младежки лидери от ученическите парламенти и младежки работници (кординиращи работата на парламентите възрастни) от участващите в проекта 12 български и сръбски училища. Обучението имаше за цел да ги подготви за работа в тези структури на младежко самоуправление, както и да се тества разработения наръчник. В него взеха участие 48 представители на целевите групи и смесен треньорски екип, съставен от български и сръбски обучители. Вижте повече.02-06.12.2019 В Сетубал, Португалия се състоя обучителен семинар по проект "Ever Schools", на който взеха участие и четирима представители на Свободен младежки център. Целта на семинара, както и на самия проект, бе подобряване на обучение в мир в участващите страни. Вижте повече.28-29.11.2019. Във Видин бе проведена кръла маса по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги", на която бяха представени резултатите от прроведеното изследване и оценка на политиките за социални услуги в областта (включително 11-те общини). В събитието взеха участие над 30 представители на общини, дирекции за социално подпомагане и социални услуги. Вижте повече.26-27.11.2019 В Алексинац, Сърбия се състоя втората среща на експерти по младежко лидерство и самоуправление по проект "Регион на младежкото участие. На срещата бе представена разработената Методика за ученическо самоуправление (Наръчник за ученическо самоуправление), която бе коментирана подробно и допълнена с някои идеи. Методиката ще се ползва за предвидените обучения и други дейности. Вижте повече.25.11.2019. Резултатите от проведено изследване на социалните услуги в 11-те общини на област Видин по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги", бяха обобщени и анализирани в доклад, който може да бъде изтеглен от тук. Докладът описва постиженията и предизвикателствата пред системата, от гледна точка на нейните потребители - гражданите, както и прави препоръки към отговорните институции за нейното подобряване.01.10.2019. Сдружение Свободен младежки център обявява открит конкурс за селекция на 6 средни училища, по едно от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, за участие в проекта "Регион на младежкото участие". Крайният срок за кандидатстване е 15.10.2019г. Повече информация можете да намерите на сайта на проекта - youthregion.net30.09 - 01.10.2019. В хотел "Скалите" - Белоградчик се състоя първата среща на експерти от България и Сърбия във връзка с изработване на съвместна методика за ученическото самоуправление. На срещата бяха представени и презултатите от провдено изследване на текущата ситуация по темата в двете страни. Вижте повече.09-18.09.2019. В Марсашлок, Малта, се проведе младежки обмен, по проект "Trought the Lens of the Other". Участие в него взеха представители на 11 страни, сред които и България. Представени бяха "Междусекторния подход при работа с LGBTQI+, бежанци и мигранти, хора преживели насилие и изтезания" и "Аудиовизуални техники за заснемане на кратки истории". Изключително интересна бе втората част на обмена, в която младежите генерираха идеи за филмиране. Вижте повече.05-06.07.2019. Във Велико Търново се състоя експертна среща по проект "Дунавски младежки дневен ред". В двата дни участниците от публичния и гражданския сектори работеха върху индикаторите и техните измерители, включени в Методиката за мониторинг и оценка на общинските младежки политики. Вижте повече.28.06.2019. Сдружение Свободен младежки център обявява тръжна процедура по PRAG с обект "Услуги по логистика и транспорт" в изпълнение на проект "Регион на младежкото участие". Крайният срок за предоставяне на оферти е 29 юли 2019г, 17.00 часа. Тържното досие може да бъде изтеглено от тук.10-14.06.2019 В Истанбул, Турция се състоя последната обмяна на опит по проект YouthEd. Домакините показаха своите постижения в работата си с бежанци пред гостите от България, Испания, Мароко и Норвегия. Вижте повече03-04.06.2019 В хотел Скалите - Белоградчик се сътсоя експертна среща по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги". Целта на срещата бе да се приеме методика за независима оценка на общинските стратегии за социалните услуги. Вижте повече09.05.2019 В Деня на Европа Центърът за работа с деца на улицата бе посетен от техни превъзходителства г-жа Луиз Бергхолм - посланник на Кралство Швеция и г-жа Пайви Блинникка - посланник на Финландия. Вижте повече16-25.04.2019 В Бущени, Румъния се проведе обучение по проект "Trought the Lends of the Others" . Участие в него взеха представители на десет страни, сред които и България. Основни теми на обучението бяха: "Междусекторния подход при работа с LGBTQI+,  бежанци и мигранти,  хора преживели насилие и изтезания" и "Аудиовизуални техники за заснемане на кратки истории". Обсъдени бяха също и добри практики при работа с лица, обект на дискриминация. Вижте повече04-24.04.2019 Завърши информационната кампания за запознаване на целевите групи с проект Дунавски младежки дневен ред и генериране на идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени общините Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, където бяха организирани промоционални срещи. Вижте повече01-02.04.2019 Заключителната конференция по проекта "Регионална мрежа за социална кохезия" се състоя в гр. Крайова, Румъния с участието на 46 представители на сектора на социалните услуги от България и Румъния. На форума се представиха и оцениха резултатите от проекта, учреди се неформална трансгранична мрежа и набелязаха мерки за устойчивост на инициативата. Вижте повече12.2018 - 03.2019 Завърши цикълът от 6 трансгранични визити за обмяна на опит между организации и институции от Българиа и Румъния, активни в сферата на социалните услуги. В дейността взеха участие 12 подобни структури, по 6 от всяка страна. Вижте повече12.03.2019 Във Видин се проведе информационна и работна среща за представяне на проект Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги, финансиран от Оперативна програма "Добро управление" и изпълняван от сдружение РАЙС в партньорство със Свободен младежки център. Срещата послужи и за генериране на идеи относно осъществяването на мониторинга. Вижте повече11-12.02.2019 В столицата на Испания - Мадрид се състоя втората партньорска среща на партньорите по проект YouthEd. Темата на срещата бе свързана с планиране на предстоящ обучителен курс в Истамбул. Вижте повече17-18.01.2019 В столицата на Германия - Берлин се състоя първата среща на партньорите по проект "През лупата на другия", финансиран като пилотна инициатива по новата подпрограма на Еразъм+ "Европейската младеж заедно". Свободен младежки център е партньор по проекта от българска страна. Вижте повече
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors