Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини


01.10.2019. Сдружение Свободен младежки център обявява открит конкурс за селекция на 6 средни училища, по едно от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, за участие в проекта "Регион на младежкото участие". Крайният срок за кандидатстване е 15.10.2019г. Повече информация можете да намерите на сайта на проекта - youthregion.net30.09 - 01.10.2019. В хотел "Скалите" - Белоградчик се състоя първата среща на експерти от България и Сърбия във връзка с изработване на съвместна методика за ученическото самоуправление. На срещата бяха представени и презултатите от провдено изследване на текущата ситуация по темата в двете страни. Вижте повече.09-18.09.2019. В Марсашлок, Малта, се проведе младежки обмен, по проект "Trought the Lens of the Other". Участие в него взеха представители на 11 страни, сред които и България. Представени бяха "Междусекторния подход при работа с LGBTQI+, бежанци и мигранти, хора преживели насилие и изтезания" и "Аудиовизуални техники за заснемане на кратки истории". Изключително интересна бе втората част на обмена, в която младежите генерираха идеи за филмиране. Вижте повече.05-06.07.2019. Във Велико Търново се състоя експертна среща по проект "Дунавски младежки дневен ред". В двата дни участниците от публичния и гражданския сектори работеха върху индикаторите и техните измерители, включени в Методиката за мониторинг и оценка на общинските младежки политики. Вижте повече.28.06.2019. Сдружение Свободен младежки център обявява тръжна процедура по PRAG с обект "Услуги по логистика и транспорт" в изпълнение на проект "Регион на младежкото участие". Крайният срок за предоставяне на оферти е 29 юли 2019г, 17.00 часа. Тържното досие може да бъде изтеглено от тук.10-14.06.2019 В Истанбул, Турция се състоя последната обмяна на опит по проект YouthEd. Домакините показаха своите постижения в работата си с бежанци пред гостите от България, Испания, Мароко и Норвегия. Вижте повече03-04.06.2019 В хотел Скалите - Белоградчик се сътсоя експертна среща по проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги". Целта на срещата бе да се приеме методика за независима оценка на общинските стратегии за социалните услуги. Вижте повече09.05.2019 В Деня на Европа Центърът за работа с деца на улицата бе посетен от техни превъзходителства г-жа Луиз Бергхолм - посланник на Кралство Швеция и г-жа Пайви Блинникка - посланник на Финландия. Вижте повече16-25.04.2019 В Бущени, Румъния се проведе обучение по проект "Trought the Lends of the Others" . Участие в него взеха представители на десет страни, сред които и България. Основни теми на обучението бяха: "Междусекторния подход при работа с LGBTQI+,  бежанци и мигранти,  хора преживели насилие и изтезания" и "Аудиовизуални техники за заснемане на кратки истории". Обсъдени бяха също и добри практики при работа с лица, обект на дискриминация. Вижте повече04-24.04.2019 Завърши информационната кампания за запознаване на целевите групи с проект Дунавски младежки дневен ред и генериране на идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени общините Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, където бяха организирани промоционални срещи. Вижте повече01-02.04.2019 Заключителната конференция по проекта "Регионална мрежа за социална кохезия" се състоя в гр. Крайова, Румъния с участието на 46 представители на сектора на социалните услуги от България и Румъния. На форума се представиха и оцениха резултатите от проекта, учреди се неформална трансгранична мрежа и набелязаха мерки за устойчивост на инициативата. Вижте повече12.2018 - 03.2019 Завърши цикълът от 6 трансгранични визити за обмяна на опит между организации и институции от Българиа и Румъния, активни в сферата на социалните услуги. В дейността взеха участие 12 подобни структури, по 6 от всяка страна. Вижте повече12.03.2019 Във Видин се проведе информационна и работна среща за представяне на проект Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги, финансиран от Оперативна програма "Добро управление" и изпълняван от сдружение РАЙС в партньорство със Свободен младежки център. Срещата послужи и за генериране на идеи относно осъществяването на мониторинга. Вижте повече11-12.02.2019 В столицата на Испания - Мадрид се състоя втората партньорска среща на партньорите по проект YouthEd. Темата на срещата бе свързана с планиране на предстоящ обучителен курс в Истамбул. Вижте повече17-18.01.2019 В столицата на Германия - Берлин се състоя първата среща на партньорите по проект "През лупата на другия", финансиран като пилотна инициатива по новата подпрограма на Еразъм+ "Европейската младеж заедно". Свободен младежки център е партньор по проекта от българска страна. Вижте повече06-12.2018 С обучение за работа с деца, жертва на злоупотреба, приключи цикълът от 10 квалификационни курса от взаимен интерес за представители на социални структури от България и Румъния. В тренингите взеха участие повече от 200 специалисти от двете страни. Вижте повече03-05.12.2018 Във Видин се осъществи първото от планираните шест обменни посещения на социални институции/организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Центърът за работа с деца на улицата, гости - Спешен център за деца на улицата (Дробета Турну Северин), а темата - "Методи за работа с деца на улицата - неформална математика". Вижте повече27-29.11.2018 В Шарльовил-Мезиер, Франция се състоя първата среща на партньорите по проект Ever Schools, финанскран по програма Еразъм+, стратегически партньорства на ЕС. Целта на срещата бе планиране на проекта и разпределение на отговорностите между участващите организации от Франция, Португалия, Полша, Италия и България (СМЦ).08-09.11.2018 Екипът на социалната услуга Център за работа с деца на улицата (с доставчик СМЦ) премина двудневен курс в използването на методите на неформалното обучение по математика, подходящи за деца с обучителни проблеми. Вижте повече08-12.10.2018 Представители на СМЦ участваха в учебно посещение и младежки форум в гр. Лараш, Кралство Мароко в рамките на проект YouthEd. Визитата бе свързана със запознаване на място на мотивацията за миграция, както и мерките за нейното ограничаване. Вижте видеорепортаж от откриването на събитието в кметството на Лараш тук25-26.06.2018 С обучение на тема "Резилианс подход в работата с деца и семейства" в хотел "Хемус", Враца започна цикълът от 10 съвместни обучения за специалисти от социалните услуги от България и Румъния по проект "Регионална мрежа за социална кохезия". Вижте повече18-23.06.2018 В Ставангер, Норвегия се проведе обучение за младежки работници по проект YouthEd. Обучението целеше насърчаване на подобряването на качеството в работата с младежи чрез изграждане на компетентности на младежките работници и споделяне на добри практики по въпроса за мигрантите/бежанците в училищна среда. Представители на СМЦ споделиха своя опит при работата с малцинствени групи. Вижте повече08.06.2018 Завърши цикълът от 10 срещи за обмяна на опит по теми от общ интерес между български и румънски специалисти от сектора на социалните услуги от целия граничен район. Провеждането им бе част от проект "Регионална мрежа за социална кохезия", в който СМЦ е водещ партньор. Следващата дейност е организирането на 10 съвместни квалификационни сесии. Вижте повече24-25.05.2018 В Ставангер, Норвегия се проведе първа партньорска среща по проект YouthEd, в която освен Свободен младежки център участваха домакините от Норвегия, както и организации от Испания, Турция и Мароко. Проектът е фокусиран върху споделяне на опит между партньорите в работата им с мигранти и етнически малцинства. Вижте повече03-04.05.2018 В Лоусада, Португалия се състоя четвъртата среща на партньорите по проект InforMath. Участниците обсъдиха напредъка по проекта и планираха дейностите в завършителния етап, включително мерките за разпространение на резултатите. Основна цел на проекта е използването на методите на неформалната математика в младежки центрове. Вижте повече19-20.02.2018 Първата съвместна среща за обмяна на опит между специалистите от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Белоградчик. Tемата на срещата бе "Социални услуги за деца с девиантно поведение и/или конфликт със закона". Вижте повече08-09.02.2018 Заключителна конференция по проект "Да премахнем границите на доброволчеството" се състоя в Зайчар, Република Сърбия. Форумът отчете изпълнението на проекта и постигнатите резултати, планира бъдещето на мрежата от доброволчески центрове и сподели добри практики в ангажирането на малади доброволци. Вижте повече22-24.01.2018 Вторият доброволчески обмен по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството" се състоя в Зайчар, Сърбия с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи посещения на доброволчески центрове, дейности в социални услуги, дискусии, свързани с доброволчеството. Вижте повече
11-13.01.2018 Първият доброволчески обмен по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството" се състоя във Видин с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи реални доброволчески действия в социални услуги в града, както и презентации и дискусии, свързани с доброволчеството. Вижте повечеДонори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors