Какво е Свободен младежки център?

Мисия


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности.

Програми


Младежка доброволческа служба. Програмата цели развитието на младежко лидерство и доброволчество като форми за активно участие на младите хора в обществения живот и повишаване на социалния капитал. СМЦ е домакин на чуждестранни доброволци от Корпус на мира на САЩ и Европейска доброволческа сужба от 2003г.Социална и образователна подкрепа. Свободен младежки център е доставчик на два вида социални услуги в общността - Социален асистент и Дневен център за работа с деца на улицата. През 2004г. е създаден такъв център в ромския квартал на Видин, който работи с помощта на различни донори. Основна цел на програмата е подобряване на благосъстоянието на децата в неравностойно положение или социален риск.InterFace. Тази програма цели социалната интеграция на младежите от малцинствен произход (преди всичко на ромите) в българското общество, развитие на интеркултурно младежко сътрудничество и борба с всички форми на дискриминация и нетолерантност.Международна програма. СМЦ работи за балканското и европейското младежко сътрудничество. Центърът партнира с организации от Румъния, Сърбия, Австрия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Полша, Португалия, Финландия, Франция, Унгария, Холандия, Турция, Швеция,САЩ, Мароко и др. Организацията е информационна точка на EuroDesk за Видин.

Проекти 2018

Име Референтен номер Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A Държавно делегирана дейност 208 500,00 BGN
Мрежа от сигурни училища 15.3.1.001 Програма Интеррег Румъния-България 288 084,21 EUR
Общностен отпор на бедствени събития (CODE) 15.3.1.002 Програма Интеррег Румъния-България 280 556,42 EUR
Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза РД21-138 Глобален фонд за борба със СПИ, туберкулоза и малария 16 567,00 EUR
ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика 2016-1-BE01-KA201-016298 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 184 184,00 EUR
Младежки райдери CB007.1.22.012 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия 148 128,40 EUR
Да премахнем границите за доброволчеството CB007.1.22.039 Програма Интеррег ИПА България - Сърбия 144 493,53 EUR
Регионална мрежа за социална кохезия 16.5.2.001 Програма Интеррег Румъния-България 353 286,71 EUR
Младежки работници в образованието - нови подходи за работа в училищата, които приемат бежанци и млади мигранти 2017-3NO02-KA205-001038 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 108 330,00 EUR
Образователен ресурс по европейски ценности в училище (EVER Schools) 2018-1-FR01-KA201-048156 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 155 234,00 EUR
През лупата на другия (TLO) 604877-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно 499 053,35 EUR