Какво е Свободен младежки център?

Мисия


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности.

Програми


Младежка доброволческа служба. Програмата цели развитието на младежко лидерство и доброволчество като форми за активно участие на младите хора в обществения живот и повишаване на социалния капитал. СМЦ е домакин на чуждестранни доброволци от Корпус на мира на САЩ и Европейска доброволческа сужба от 2003г.Социална и образователна подкрепа. Свободен младежки център е доставчик на два вида социални услуги в общността - Социален асистент и Дневен център за работа с деца на улицата. През 2004г. е създаден такъв център в ромския квартал на Видин, който работи с помощта на различни донори. Основна цел на програмата е подобряване на благосъстоянието на децата в неравностойно положение или социален риск.InterFace. Тази програма цели социалната интеграция на младежите от малцинствен произход (преди всичко на ромите) в българското общество, развитие на интеркултурно младежко сътрудничество и борба с всички форми на дискриминация и нетолерантност.Международна програма. СМЦ работи за балканското и европейското младежко сътрудничество. Центърът партнира с организации от Румъния, Сърбия, Австрия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Норвегия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Полша, Португалия, Финландия, Франция, Унгария, Холандия, Турция, Швеция, САЩ, Мароко и др. Организацията е информационна точка на EuroDesk за Видин.

Проекти 2021

Име Референтен номер Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A Държавно делегирана дейност 127 770,00 BGN годишно
Образователен ресурс по европейски ценности в училище (EVER Schools) 2018-1-FR01-KA201-048156 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 155 234,00 EUR
През обектива на другия (TLO) 604877-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно 499 053,35 EUR
Ние принадлежим - изследване на единството на Европа в многообразието 2019-2-FR02-KA205-016241 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 184 963,00 EUR
Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации CB007.2.22.065 Интеррег ИПА България-Сърбия 148 275,72 EUR
InPower - Подпомагане на децата, подложени на АСЕ 2020-1-FR01-KA201-080418 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 207 073.00 EUR
Как да отглеждаме здрави и умни деца 09009301 Тръст за социална алтернатива 5 475.00 BGN