Какво е Свободен младежки център?

Мисия


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности.

Програми


Младежка доброволческа служба. Програмата цели развитието на младежко лидерство и доброволчество като форми за активно участие на младите хора в обществения живот и повишаване на социалния капитал. СМЦ е домакин на чуждестранни доброволци от Корпус на мира на САЩ и Европейска доброволческа сужба от 2003г.Социална и образователна подкрепа. Свободен младежки център е доставчик на два вида социални услуги в общността - Социален асистент и Дневен център за работа с деца на улицата. През 2004г. е създаден такъв център в ромския квартал на Видин, който работи с помощта на различни донори. Основна цел на програмата е подобряване на благосъстоянието на децата в неравностойно положение или социален риск.InterFace. Тази програма цели социалната интеграция на младежите от малцинствен произход (преди всичко на ромите) в българското общество, развитие на интеркултурно младежко сътрудничество и борба с всички форми на дискриминация и нетолерантност.Международна програма. СМЦ работи за балканското и европейското младежко сътрудничество. Центърът партнира с организации от Румъния, Сърбия, Австрия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Норвегия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Полша, Португалия, Финландия, Франция, Унгария, Холандия, Турция, Швеция, САЩ, Мароко и др. Организацията е информационна точка на EuroDesk за Видин.

Проекти 2019

Име Референтен номер Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A Държавно делегирана дейност 114 945,00 BGN
Програма Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза РД21-138 Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария 16 567,00 EUR
Регионална мрежа за социална кохезия 16.5.2.001 Програма Интеррег Румъния-България 353 286,71 EUR
Младежки работници в образованието - нови подходи за работа в училищата, които приемат бежанци и млади мигранти 2017-3NO02-KA205-001038 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 108 330,00 EUR
Образователен ресурс по европейски ценности в училище (EVER Schools) 2018-1-FR01-KA201-048156 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 155 234,00 EUR
През обектива на другия (TLO) 604877-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно 499 053,35 EUR
Дунавски младежки дневен ред BG05SFOP001-009-0003 ОП Добро управление 73 202,51 BGN
Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги BG05SFOP001-009-0004 ОП Добро управление 67 243,93 BGN
Регион на младежкото участие CB007.2.22.028 Интеррег ИПА България-Сърбия 146 309,22 EUR