Какво е Свободен младежки център?

Мисия


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности.

Програми


Младежка доброволческа служба. Програмата цели развитието на младежко лидерство и доброволчество като форми за активно участие на младите хора в обществения живот и повишаване на социалния капитал. СМЦ е домакин на чуждестранни доброволци от Корпус на мира на САЩ и Европейска доброволческа сужба от 2003г.Социална и образователна подкрепа. Свободен младежки център е доставчик на шест вида социални услуги в Център за работа с деца на улицата. През 2004г. е създаден такъв център в ромския квартал на Видин, който първоначално работи с помощта на различни донори, а понастоящем е държавно делегирана дейност. Основна цел на програмата е подобряване на благосъстоянието на децата в неравностойно положение или социален риск.InterFace. Тази програма цели социалната интеграция на младежите от малцинствен произход (преди всичко на ромите) в българското общество, развитие на интеркултурно младежко сътрудничество и борба с всички форми на дискриминация и нетолерантност.Международна програма. СМЦ работи за балканското и европейското младежко сътрудничество. Центърът партнира с организации от Румъния, Сърбия, Австрия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Норвегия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Полша, Португалия, Финландия, Франция, Унгария, Холандия, Турция, Швеция, САЩ, Мароко и др. Организацията е информационна точка на EuroDesk за Видин.

Проекти 2023

Име

Референтен номер

Донор

Прогнозна стойност

Център за работа с деца на улицата

N/A

Държавно делегирана дейност

184 196,25 BGN годишно

InPower - Подпомагане на децата, подложени на АСЕ

2020-1-FR01-KA201-080418

Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства

207 073.00 EUR

Граждански мониторинг за подобряване на формулирането и реализирането на местните младежки политики

BG05SFOP001-2.025-029

ОП "Добро управление"

51 266.30 BGN

Администрация, гражданско общество и бизнес – партньори за ефективно управление

BG05SFOP001-2.025-052

ОП "Добро управление"

59 276.45 BGN

Грижи за ромските деца

BG05SFPR002-2.003-0011

П "Развитие на човешките ресурси"

160 587.00 BGN

Младежта за мир


101132233
ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG 629 105,43 EUR