Проект "Грижи за ромските деца"

Описание на проекта

Донор Програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ плюс
Процедура BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за децата"
Референтен номер BG05SFPR002-2.003-0011
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори няма
Териториален обхват Община Видин
Продължителност 25 месеца (10/2023 - 10/2025)
Резюме на проекта Целта на проекта е осигуряване доставката на качествени социални и здравно-социални услуги на деца в нужда (0 - 18) и техните семейства от ромската общност на община Видин, което да намали рисковете от изоставяне и другите негативни тенденции, свързани с детската бедност, както и да доведе до подобряване качеството на живот на децата. Това ще стане с решаването на две задачи: повишаване на капацитета на екипа на доставчика и на неговата структура в ромския квартал да отговори на нуждите от грижи и практическо доставяне на услуги на най-нуждаещи се деца и семейства от тази общност. За решаването на първата задача са предвидени цикъл от 4 обучения на екипа и регулярна супервизия, докато за втората - предоставянето на три пакета от услуги: патронажна грижа за бременни и деца 0-3 години; социални и социално-здравни услуги за ранно детско развитие 0-8 години, включително услуги по ранна интервенция; превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца над 8 години и семействата им. Последният пакет разширява досегашната дейност на социалния център на сдружението в ромския квартал с познатата целева група на деца в училищна възраст, докато първите два са ориентирани към навлизане в новата за екипа на центъра територия на ранното детско развитие, което ще е известно предизвикателство. По този начин се очаква, че ще се постигне по-пълното и всестранно обгрижване на местната общност, това обяснява и сравнително широкия спектър от услуги. Проектът включва още дейности, като осигуряване на участието на целевите групи и наемането на персонал за извършване на услугите. Целевите индикатори за участие и резултат са съответно 80 и 60 деца, като допълнителен резултат ще бъде повишаване на квалификацията и опита на екипа в полето на ранното детско развитие.
Прогнозна стойност на проекта 160 587.00 BGN
Изпълнение Документи | Методически материали