Проект "Администрация, гражданско общество и бизнес – партньори за ефективно управление"

Описание на проекта

Донор/ Програма Оперативна програма "Добро управление", процедура BG05SFOP001-2.025
Референтен номер BG05SFOP001-2.025-0052
Водеща организация Сдружение "Северозапад"
Партньори Свободен младежки център
Териториален обхват Община Видин
Продължителност 14 месеца (8/2022 - 10/2023)
Цел на проекта Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на прилаганите политики в публичната администрация и административното обслужване на местно ниво в община Видин, чрез открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса.
Прогнозна стойност на проекта 59 276.45 лв

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз