Младежки иновации

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Търговище, ул.Г.С.Раковски 31
E-mail
youthinno.org@gmail.com
Мисия/основни цели
осъществява дейности и инициативи насочени към прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот, както и дейности в областта на младежката практика, образованието, науката, иновациите, спорта и културата; подпомагане на личностната изява на младите хора, тяхната бъдеща социална и професионална реализация, за интеграцията на уязвими младежки групи от обществото.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование
Социални услуги
Целеви групи
Младежи.
Географски обхват на дейността
Търговище
Персонал
.
Телефон
+359899993797
Област