Проектът

Проектът цели принос към подобряване на формулирането и реализирането на младежките политики на местно ниво на територията на Дунавския регион в съответствие с Европейските и национални стандарти и добри практики, на базата на мониторинг, обратна връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество. Целевите групи, към които е насочен, включват общинските власти, отговорни за местната младежка политика, гражданските организации (младежки и работещи с младежи), както и обществеността в общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра. Целта на проекта ще се постигне със следните дейности: Провеждане на информационна кампания за привличане на участието и картотекиране на младежките ресурси в изброените общини; Разработване на Методика и инструменти за граждански мониторинг и оценка на младежката политика на общинско ниво; Експертна среща за приемане на Методиката и нейното редактиране и допълване;

Онлайн анкета

Ако сте младежи, живеещи в една от общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Плевен или Силистра, дайте мнението си за местната младежка политика, като попълните анкетата ни ТУК. Отнема само 5 мин!

Експертна среща във Велико Търново

05-06.07.2019. Във Велико Търново се състоя експертна среща по проект "Дунавски младежки дневен ред". В двата дни участниците от публичния и гражданския сектори работеха върху индикаторите и техните измерители, включени в Методиката за мониторинг и оценка на общинските младежки политики.   

Завърши информационната кампания

В периода 04 - 24 април 2019г. се проведе информационна кампания с цел да се запознаят целевите групи с проекта, да се привлече участие и да се генерират идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени осемте големи общини - Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, къдет бяха организирани промоционални срещи. В събитията взеха участие над 130 представители на общините, областни администрации, неправителствени организации и други формални и неформални структури, имащи отношение към работата с младите хора на местно ниво.

Информационна кампания

Информационните срещи за представяне на проекта и привличане на участие са както следва: 

Плевен (04.04.2019),

Ловеч (05.04.2019),

Русе (17.04.2019),

Търговище (18.04.2019),

Силистра (19.04.2019),

Разград (22.04.2019),

Велико Търново (23.04.2019),

Габрово (24.04.2019).