Проектът

Проектът цели принос към подобряване на формулирането и реализирането на младежките политики на местно ниво на територията на Дунавския регион в съответствие с Европейските и национални стандарти и добри практики, на базата на мониторинг, обратна връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество.

Целевите групи, към които е насочен, включват общинските власти, отговорни за местната младежка политика, гражданските организации (младежки и работещи с младежи), както и обществеността в общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра. Целта на проекта ще се постигне със следните дейности: Провеждане на информационна кампания за привличане на участието и картотекиране на младежките ресурси в изброените общини; Разработване на Методика и инструменти за граждански мониторинг и оценка на младежката политика на общинско ниво; Експертна среща за приемане на Методиката и нейното редактиране и допълване; Мониторинг и оценка на общинските младежки политики в целевия район от изследователски екип, използвайки приетата Методика; Провеждане на Кръгла маса „Общински младежки политики“ с участие на представители на общини и граждански организации от целевия район; Публикуване на печатни материали – листовка с описанието на проекта и сборник с неговите продукти, както и на специализиран уеб-сайт; Повишаване на капацитета на кандидата за граждански мониторинг и застъпничество по отношение на младежки политики, като една от мерките за устойчивост и мултиплициране. Основни продукти на проекта са Методика и инструменти за оценка на младежката политика на общинско ниво и Доклад от гражданския мониторинг на общинските младежки политики, които ще бъдат достъпни чрез публикациите, включително и онлайн. Продължителността на проекта е 14 месеца.