Образцово народно читалище „Напредък-1864”

Вид на организацията/Институцията
Читалище
Адрес
гр. Търговище, Пл.”Стоян Мавродиев” №1
E-mail
evroint@abv.bg
Мисия/основни цели
Читалището развива и обогатява културния живот, социалната и образователна дейност в гр.Търговище. Съдейства за запазване и обогатяване на българските обичаи и традиции. Разширява знанията на гражданите и подрастващите и да ги приобщава към ценностите и постиженията на съвременните наука, изкуство, култура и екологични проблеми. Създава и възпитава гражданите и подрастващото поколение в дух на родолюбие, хуманност и гражданска позиция. Създава условия за развитие и изява на творческите заложби на членовете си.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Културна сфера
Целеви групи
Разнообразни, според дейността
Географски обхват на дейността
Търговищка община
Персонал
8 щатни, 11 хонорувани и над 300 самодейди
Телефон
0601 6 75 01
Област