Академика 245

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
гр. Антоново, бул. Тузлушки герой 53
E-mail
akademika245@gmail.com
Мисия/основни цели
Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.
Осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на изграждане на регионална и национална политика и гражданско общество.
Съдейства на държавата и общините за развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности, гражданското общество и демокрацията.
Спомага и подкрепя междукултурния диалог и сътрудничество между представители на различни култури, етноси и нации в духа на взаимното разбирателство и уважение към другите.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Проблеми на жените, джендър въпроси
Целеви групи
младежи
Географски обхват на дейността
Област Търговище
Персонал
.
Телефон
0888 671661
Област