Спортно училище „Дръстър“ - Силистра

Вид на организацията/Институцията
Специализирано училище
Адрес
гр. Силистра, ул. „Черно море“ № 10
E-mail
osu_ss@abv.bg
Website
www.su-silistra.com
Мисия/основни цели
Овладяване на общообразователния минимум за прогимназиалната и гимназиалната степен на образование в съответствие с държавните образователни изисквания.
Качествена спортна подготовка, осигуряваща конкурентоспособност на учениците спортисти, в съответствие със ЗФВС, Концепцията за развитие на спортните училища в Република България в съответствие с Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България 2010- 2020 година.
Формиране на личности с национални и общочовешки добродетели, обществено съзнание и поведение на граждани на Обединена Европа.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Образование
Целеви групи
Ученици
Географски обхват на дейността
Област Силистра
Персонал
Щатни служители
Телефон
086/822 460
Област