Регионален център „Читалища” - Русе

Вид на организацията/Институцията
читалищна институция към МК
Адрес
Русе, ул. „Черно море” 2 /сграда на Общинска администрация/
E-mail
recicrs@abv.bg
Мисия/основни цели
Подпомагане на националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
: Основни задължения на центровете са:
Създаване на база данни, представяща всички действащи читалища в съответната област.
Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност.
Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, предоставяне на Министерството на културата, областните и общинските администрации.
Подготвя и подпомага читалищата при разработване и участие в проекти.
Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности.
Координира участието на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност.
Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата.
Партниране с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Европейската интеграция.
Целеви групи
читалищните дейнци
Географски обхват на дейността
Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционира - Русе
Персонал
2 щатни
Телефон
0884245063
Област