Живо село

Вид на организацията/Институцията
Фондация
Адрес
ул. Хаджи Димитър 4, с. Брестово, общ. Ловеч
E-mail
pavlinap@gmail.com
Website
www.zhivoselo.org
Мисия/основни цели
Да подпомага процесите на икономическо и социално развитие на района на село Брестово, област Ловеч, а в дългосрочен план и на други малки населени места в страната;
• Да създава условия за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежи, като подпомага личностното им израстване и ги насърчава да откриват и развиват своите таланти и повишава професионалната им компетентност, знания и умения;
• Да подпомага младите хора от уязвими групи, с които работи, като им помага да намират смисъл в онова, с което се занимават; да развиват способността си да оцеляват и просперират в конкурентна среда, разчитайки на собствения си талант, труд и лична отговорност;
Да развива и утвърждава доброволчеството, като ценност на гражданското общество в България;
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Регионално развитие;
Междусекторно сътрудничество, омрежаване и коопериране;
Младежки политики;
Политики насочени към ограничаване на обезлюдяването и младежката безработица;

Целеви групи
.
Географски обхват на дейността
Община Ловеч, Област, Ловеч
Персонал
.
Телефон
0877432943
Област