Техническа гимназия "Петре Баница", Калраш, Румъния

Техническата гимназия ,, Петре Баница "е разположена в югоизточната част на окръг Долж, на Национален път 57, в град Калараш, на 40 км от Корабия и на 72 км от Крайова, на терена на Дунавската долина, на 8-10 км от реката, която ни отделя от съседната страна България.

На 1 км южно от Калараш се намира село Сарата и има население 5 977 жители. Селото е побратимено с Chartres-de-Bretagne, намиращо се във Франция.

Основано през 1977 г., чрез преобразуване на Теоретичната гимназия "Дъбулни" в агро-индустриална гимназия, училището трябвало да бъде център за обучение на средноквалифицирани служители за селското стопанство в района. След това, чрез смесване в училищния план на различни форми на учене, то става училищна група.

Техническата гимназия "Петре Баница" Калараш, стана във времето техническо и професионално учебно звено, признато в окръга, особено за професионалните квалификационните си дейности. По време на 39-те години учебното заведение претърпя промени както в името, така и в местата, където се развиват дейностите.

От основаването си до 1991 г. Учебното заведение функционира под наименованието Агроиндустриална гимназия, а след това е преобразувана в Земеделска училищна група "Дъбулени".

От 1 септември 2010 г. в резултат на решение no. 3731 / 28.04.2010 г. е одобрено да се промени наименованието на Агроиндустриалната училищна група Калараш в Агроиндустриална училищна група "Петре Баница", Калараш.

В растояние на една година основното училище и детската градина на територията на Калараш станаха структури на Агроиндустриалната училищна група "Петре Баница" и още тогава се променя името на Техническа гимназия "Петре Баница", която все още се използва и днес.

Учениците идват от градска и селска среда, а училищната активност се развива по следните форми на обучение: предучилищно, о0сновно, гимназия, професионално от 3 години, дневна и вечерна гимназия.

 Тъй като се развива в район със силна културна традиция, мисията на училището е да разработи и изпрати това послание до бъдещите поколения чрез триадата учители - ученици - родители. В нашата гимназия, през последната, актуална учебна година, се развиха следните проекти:

"ИДЕЯ за общество, базирано на знания", включвайки две групи ученици, 12 във всяка група, издателска къща и туризъм, като основната цел е да се инициират доходоносни дейности и да се интегрират на пазара на труда;

"Практикувай теорията!", имащ за цел да приложи на практика теоретичните знания с участието на 25 ученици.

ERASMUS +, чиято цел е "Обучение на практическите компетенции за качество в професионалното обучение на хората в селските райони в областта на селското стопанство" с участието на 22 ученици, практикуващи в областта на винопроизводството в Италия, регион Калабрия.

Тъй като районът е полски, с пясъчни терени, жителите често се сблъскват със суши, пясъчни бури, а когато Дунавът излезе извън руслото си и причини наводнения, земите от южната страна на Дъбулени стават неизползваеми.

От религиозна гледна точка повечето от жителите са православни (97,93%). За 1,56% от населението не е известно тяхното вероизповедание.

Множеството форми на обучение, които съществуват в нашето училище, предлагат комплексна образователна оферта, адаптирана към пазара на труда, която позволява на завършилите да имат достъп или до висше образование, или към работно място след придобиване на професионална квалификация. Много от завършилите, които нямат финансова подкрепа от семействата си, продължават да обработват свои собствени ниви, като упражняват уменията и компетенциите, придобити по време на гимназиалния цикъл на обучение.