Проект "Мрежа от сигурни училища"

ОПИСАНИЕ

Основна цел:

Повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране на международна мрежа от 20 "сигурни училища" - нов модел за противопоставяне на бедствията.

Очаквани резултати:

 • направена съвместна оценка на нуждите и възможностите за по-добра превенция на риска в училищата;
 • разработена съвместна методика за извънкласно образование и мотивация в тази област;
 • подготовка на 20 училищни ръководства за по-добро управление на риска в техните училища;
 • подготовка на 80 учители за методически консултанти в областта на обучението за бедствия в техните училища;
 • подготовка на 40 психолози за реакция в случаи на бедствия и за подкрепа на жертвите;
 • подготовка на 40 учители за клубни лидери на доброволците;
 • подготовка на 640 млади доброволци за действие в случай на бедствия (бъдещи членове на местни доброволчески формирования);
 • създаване на "Практическа общност" - ICT инструмент за комуникация и споделяне на най-добри практики в областта на гражданската защита и др.

 

Дейности

1.Промоция на проекта (месец 03-05.2016)

Целта на тази дейност е да се привлече участието на целевите училища от българо-румънския граничен район (области Долж, Румъния, Видин и Монтана, България). Проектът има за цел да се създаде модел на безопасни училища, развивайки на първо място техния човешки капацитет. Това означава, че планираме да включим ограничен брой учебни заведения (20 от двете страни), но подбрани на базата на техните потребности и мотивация. Независимо от резултатите от предварителното проектно проучване, тази дейност е важна за създаването на конкурентна среда, необходима за процеса на подбор. От друга страна тя ще направи проекта по-прозрачен за обществото и ще допринесе за неговото популяризиране.

По време на промоционалния период, двама PR експерта ще посетят 30 общини (общински центрове - 15 от Румъния, 15 от България) и ще организират презентация на проекта пред целевите групи му групи - неговите цели, дейности, очаквани резултати. Очакваме участие на 450 местни стейкхолдъри в образованието, директори, учители и други експерти в тези еднодневни събития (225 RO, 225 BG). Ще бъдат разпространени и използвани промоционални материали - дипляна за проекта, плакат на проекта и банер (на румънски и български езици).

Паралелно с промоцията ще бъде направено проучване, което обяснява целодневното ангажиране на участниците (виж дейност 2).

2. Извършване на сравнително изследване (месец 03-05.2016)

Причините и целите на изпълнението на тази дейност са:

 • Екипът и другите проектни експерти, за да бъдат запознати с текущата ситуация в страните-участнички и на целевите институции в областта на управлението на риска в училище и готовността при бедствия, включително квалификацията на учителите, обучението на учениците, опита в извънкласни дейности и доброволчеството; силните и слабите страни, възможностите и заплахите за по-нататъшно развитие в областта на защита на училищната общност;
 • Да се ​​направи оценка на нуждите за подобряване на училищния капацитет да отговори по-добре на изискванията на европейските и националните политики за създаване на безопасни и устойчиви на бедствия училища.

Продукт на изследването ще бъде консолидиран доклад за посочените по-горе цели - текущо състояние и идентифицирани нужди в участващите страни/училища за изграждане на капацитет за по-добра защита и управление на бедствения риск (с акцент върху начините за мотивация и активно учене).

Изследването ще бъде направено във всяка участваща страна със собствени изследователи, като се използва обща методология, разработена от опитен ръководител на изследването. Тя ще комбинира изследвания „на бюро (на закони, стратегии, програми и други документи) и работа на терен. Целевите респондентите могат да бъдат образователни власти, ръководството на училищата и учителите, отговорни институции и експерти в предотвратяването на бедствия/смекчаване на последствията, местни организации на гражданското общество в областта на образованието и родителски настоятелства, доброволчески структури и т.н. Методите на работа могат да бъдат: описания, проучване чрез въпросници и интервюта, фокус групи, преглед на публикации и статистически данни, казуси и др. Всяка страна ще представи свой информационен набор, който в превод на английски език, ще бъдат консолидиран и анализиран от ръководителя на изследването в доклад.

Целият процес на изследване ще изисква онлайн сътрудничество и съвместна работа. Окончателният доклад ще бъде преведен на български и румънски и ще бъде достъпен на уеб-страницата на проекта.

На базата на промоцията и изследването 20 училища ще бъдат избрани (10 от всяка страна) за участие в мрежата на Сигурните училища и по-нататъшно участие в проекта.

3. Първа международна среща на експерти (месец 05.2016, Румъния)

Първата международна среща на експертите ще има за цел да:

 • Приемане на доклада на осъщественото сравнително изследване;
 • Разработване на техническо задание (ТЗ) за създаване на обща методика, за подготовка на управлението на училището, учителите и учениците за превенция на риска.

Ще бъде необходимо да се направи оценка и допълване на изследването и неговите заключения, които ще бъдат основа за по-нататъшно разработване на методически указания и образователни програми (вж  дейност 4). Участниците в срещата ще бъдат 20 експерти в областта на превенцията/намаляване на риска и в образованието (10 от страна), като например образователни власти, служители от държавните институции с ключови компетенции в управлението на риска и на техните местни органи, учители, представители на Червения кръст и на изследователския екип. Експертите ще бъдат подбрани от партньорите с помощта на образователните власти и другите отговорни институции. Срещата ще се състои за 2 дни в румънския граничен регион. Основният резултат ще бъде разработено техническо задание за методическия комплект, но тя ще бъде също така възможност за съответните експерти да се опознаят помежду си, да бъдат запознати със системите за управление на риска в училище на съседите, да споделят опита и добрите практики в училищното образование за превенция на риска и в развитие на доброволчеството, да обсъдят общи проблеми и решения.

4. Разработване на методически набор (месец 05-08.2016)

Методическият комплект ще бъде продукт базиран на:

 • Оценените нужди на конкретните целеви училища;
 • Наличните ресурси, възможности и ограничения в тях;
 • Законодателните изисквания в областта на образованието за превенция на риска от бедствия и училищния мениджмънт на риска;
 • Най-добрите практики в участващите страни и извън тях за включване на учениците с доброволен труд в защита при бедствия и др.

Той ще бъде разработена в дух на сътрудничество от външни методически експерти с подходящ опит и компетенции под надзора на методически ръководител, който ще отговаря за целия процес, неговото съответствие с техническото задание (виж дейност 3), както и за крайния продукт. Експертите ще работят по методиката, използвайки он-лайн инструменти за съвместна работа. Те ще следват препоръките на форума, ще прилагат собствените си познания и опит/най-добри практики и от двете страни (напр идентифицирани в анализа на изследването) и др. Комплектът ще се състои от методически указания, програми за обучение/тренинг и материали с фокус върху интерактивни методи на обучение. Конкретното съдържание ще бъде избрано от експертите на основата на заданието, но е важно да се спомене, че идеята не е да се направи обобщение на съществуващите програми, използвани в България и Румъния, но и да се създаде един допълващ продукт, който може да се използва за специализирано обучение на учители и ученици-доброволци. Този краен продукт ще бъде консолидиран от методическия ръководител и представен преди следващата международна среща на експертите (виж дейност 5).

5. Втора международна среща на експертите (месец 08.2016, България)

Втората международна среща на експертите ще се стреми да приеме съвместната методология (Методичен набор) за подготовка на училищните ресурси за защита от риск. Ще бъде необходимо да се направи оценка и да се дадат препоръки за комплемента/изданието (ако е необходимо) на разработения продукт. Участниците в срещата ще бъдат 20 експерти в областта на превенцията/намаляване на риска и на училищното образование (10 от страна), като например образователни власти, служители от държавните институции с ключови компетенции в управлението на риска и на техните местни органи, директори на училища, учители , представители на Червения кръст, както и методически експерти. Основната част от експерти ще бъде същата от предходната международна среща (дейност 3), но е възможно да има и нови членове на тази група, идентифицирани по време на работата по методическите материали. Това ще даде възможност за повишаване на потенциала на групата експерти, в същото време запазвайки на фокуса върху заданието, прието на първата международна среща.

Срещата ще се проведе за 2 дни в българския граничен регион. Основният резултат ще бъде Методическият комплект подготвен за използване и тестване, но също още една възможност за специалистите да споделят опит и добри практики, да обсъдят общи проблеми и решения.

6. Разработване и поддържане на уеб сайт (месец 07.2016 – 02.2018)

Уеб сайта на проекта ще бъде виртуален инструмент, чийто цели са:

 • Да се ​​осигури достъп до методическите материали, създадени в рамките на проекта и други релевантни ресурси за подготовка на училищната общност за управление на риска от бедствия;
 • За да предложи място за експерти и млади доброволци, на национално и международно ниво, за да споделят опит и знания по време на изпълнението на проекта и след него;
 • За да разпространи резултатите от проекта.

По време на изпълнението на проекта, сайтът ще бъде използван и за целите на управлението му - за комуникация между партньорите, между експертите, да се пази "памет" за напредъка на проекта, за да се осигури достъп до въпросниците за оценка и други важни документални форми, за да се осигури необходимата ниво на прозрачност и да популяризира проекта и т.н. По този начин сайта фактически ще включи Практическа общност (CoP) за засилване на съвместната работа чрез споделяне опита на своите членове. CoP е много важна част от философията на проекта и ще се интегрира в целия модел на мрежата. Например може да се използва, за да мотивира децата за разработване на общи мрежови идеи и проекти, да играят симулационни игри, за он-лайн конкурси, да споделят снимки и т.н.

Конкретното съдържание и дизайн на сайта ще бъдат разработени по време на изпълнението на проекта. Сайтът ще бъде създаден на английски, румънски и български език. Всички продукти на проекта ще бъдат на разположение за свободно изтегляне.

За дизайна и програмирането (техническата работа) за създаването на продукта ще бъде отговорен СМЦ, но другите партньори и техните експерти ще участват в целия процес, включително в тестването и оценката.

7. Обучение на обучители (месеци 09 – 10.2016)

Дейността има за цел да подготви група от учители за развитие на доброволчески клубове в целевите училища и по този начин да се допринесе за подобряване на нивото на готовност на ученическата общност в случай на бедствие. 20 учители от всяка страна ще бъдат избрани от екипа на проекта с подкрепата на ръководствто на целевите училища, за да се осигури методически тази извънкласна дейност. Два курса ще бъдат организирани - един в България и един в Румъния, 4 дни всеки. Методологията на обучението ще се основава на предварително създадения Методологически комплект. По този начин той ще се тества и оцени. Обучението ще включва и как да използвате уеб-сайта на проекта за по-нататъшно обучение, комуникация и съвместна работа в рамките на мрежата. Всеки курс ще завърши с кратък изпитен тест. Резултатът от обучението ще бъде 40 клубни лидери, подготвени за работа с доброволци.

8. Обучителни сесии (месец 10.2016 – 03.2017)

Това е една от основните дейности на проекта. Целта е да се осигури подходящо обучение на част от целевите групи на проекта - ръководството на училищата, учителите и психолозите. Методологията на курсовете ще се основава на предварително разработения Методически комплект. По този начин той също ще се тества и оценява. Обучението ще включва и как да използвате уеб-сайта на проекта за по-нататъшно обучение и комуникация вътре в мрежата.

Планираме провеждането на следните обучителни сесии:

 • 2 двудневни сесии за ръководството на училищата (по една в Румъния и една в България);
 • 4 двудневни сесии за учители/методически експерти (2 в Румъния, 2 в България);
 • 2 двудневни сесии за психолози (една в Румъния, една в България).

Общият брой на обучените лица се очаква да бъде 160 (80 от Румъния, 80 от България). Обучението на ръководството на училищата ще се фокусира върху планирането на управлението на риска, а на учителите - по методика за ефективното преподаване на защита при бедствия (за да ги подготви да бъде методически ресурс в техните училища), на психолозите - за работа с жертви на бедствени събития. Обучителите ще бъдат външни експерти с подходяща квалификация и опит. Конкретните теми на сесиите ще бъдат избрани на базата на съвместната методология и специфичните нужди. Всяка сесия ще завърши с кратък изпитен тест. Резултатът от обучителните сесии ще бъде 20 училищните общности по-добре подготвени за бедствени събития (10 в Румъния, 10 в България) - всяко училище ще има: по-добри планове с мерки за защита, 4 учители от различни училищни нива - методически експерти в областта на образованието по бедствия,  получава и най-малко един психолог подготвени за адекватна подкрепа на потенциалните жертви (последния курс ще бъде отворен за психолози и от други, не само целевите училища, за по-добра ефективност на разходите).

9. Доброволчески клубове (месец 11.2016 – 11.2017)

Дейността е насочена към създаването на по два доброволчески клубова (в две различни възрастови групи) във всяко училище за защита при бедствия, за да се свърже образованието по този въпрос на учениците с доброволния труд за подкрепа на тяхната мотивация. По този начин планираме да се постигне по-добро ниво на знания и умения сред ученическата общност в защитата при бедствия - изработване на модел на връзка между задължителните часове и извънкласните дейности, включително участие в CoP (виж дейност 6). За лидерите на клуба ще бъдат ангажирани по-рано обучените преподаватели. Учебната програма на клубовете ще включва 70 учебни часа теоретични знания и практически упражнения, включително и съвместни проекти на мрежата и подготовка за състезания. Уеб сайта на проекта ще бъде използвана като Практическа общност - ще се даде възможност за развитие на съвместни инициативи, както и да се споделят резултати и добри практики от участващите ученици и преподаватели. Всички методически части – учебната програма на клубовете, практическите упражнения, он-лайн съвместната работа и т.н., ще бъдат част от съвместната методология, разработена преди това. Всеки клуб ще работи с около 16 доброволци, избрани на базата на тяхната мотивация и резултати от задължителните часое за защита при бедствия. По този начин мрежата ще включва около 640 млади доброволци (320 от България, 320 от Румъния).

10. Материално осигуряване на обучението и мрежата (месец 5.2016 – 10.2017)

Тази дейност има за цел да:

 • допринесе за качеството на обручението на доброволните клубове и другите ученици - закупеното оборудване ще бъде ползвано по време на обучителните сесии и практическите упражнения;
 • осигуряване на практическите състезания с необходимите материали.

Една част от закупеното оборудване ще се използва и от двата методически центъра за национални и международни състезания (например прозорци, врати, отдушник - за уплътняване срещу проникване на газ, симулатор - да се симулира "земетресение", манекен - за упражнения по изкуствено дишане и т.н.). Друга част ще се дава на всяко училище, за да бъде използвана за обучение и подготовка за практически състезания, но също така и в спешни случаи (напр комплекти за първа помощ).

Проектът ще подпомогне създадените доброволчески центрове на СМЦ и сдружение Василиада да разширят своите функции, включително за доброволчеството при защита от бедствия като нова област.

11. Национални състезания (месец 09-10.2017)

Дейността е важна в контекста на проекта, тъй като ще даде възможност да се покажат получените знания и уменията от младите доброволци. Това ще бъде добре и за промоцията на проекта, както и на  обучението за бедствия. Ще се проведат две състезания – едно в България и едно в Румъния с участието на 4 представители на всяко училище (3 ученика + един ръководител), 40 души във всяко състезание или 80 общо и в двете. Състезанията ще съчетават теоретични въпроси и практически упражнения, като например: спасяване от удавяне, уплътнения на вратите и прозорците, преодоляване на препятствия, оказване на първа помощ и др. Конкретният дизайн на конкурса ще бъде създаден като част от методиката. Всяко състезание ще бъде улеснено от по двама фасилитатори. Образователните и училищни власти, учители и ученици от областта ще бъдат поканени да се наблюдават състезанията. Местни, регионални и национални медии ще бъдат поканени също да популяризират събитието.

12. Международен лагер (месец 10-11.2017, България)

Един международен лагер ще бъде организиран в българския граничен регион за 6-успешни доброволчески екипи (3 от България и 3 от Румъния), лауреати на националните състезания (класирани на първите 3 места). Всеки отбор ще включва 3 доброволци и един ръководител, или 24 общо. Лагерът ще бъде подарък за победителите, но и той ще има няколко други цели: да се обучават допълнително екипите в младежко лидерство, доброволчество, създаване на мрежи, разработване на проекти и др .; да се оцени дейността на клуба; да се планира по-нататъшно сътрудничество и т.н. Един ден ще се използва за международно състезание между всичките 6 отбора, което ще бъдат подобно на вече описано в предишната дейност. Целият лагер ще продължи 5 дни. Един опитен треньор ще бъде използван, за да се обучават участниците и да се фасилитират практическите упражнения и състезанието.

Местни, регионални и национални медии ще бъдат поканени да популяризира събитието (особено на международното състезание).

13. Заключителен форум (месец 12.2017 – 01.2018, Румъния)

Причината да се включи дейността в проекта и неговата роля в този контекст е:

 • За да се оценят резултатите от проекта, включително използвани методологии и подходи, да се измерят индикаторите и др .;
 • Да се докладва и информира общността на експертите и обществеността за постиженията на проекта и научените уроци;
 • Да се разпространят постиженията, за да се мултиплицира идеята на проекта и да се разшири мрежата в бъдеще;
 • Да се ​​направят изводи и, ако е необходимо, препоръки към отговорните институции в областта на управлението на риска;
 • Да се обсъди стратегия за устойчивост и т.н.

Заключителният форум ще се състои в рамките на два дни в румънския граничен регион и ще събере 40 участници (20 от Румъния и 20 от България), както участници в проекта (от преките бенефициенти, но и методически експерти, обучители, и т.н.), така и гости от публичните институции, отговорни за защитата при бедствия, образователните власти, училищни ръководства, учителите и т.н. Един опитен фасилитатор ще проведе форума. Местни, регионални и национални медии ще бъдат поканени също да популяризират събитието.

14. Публикации (месец 12.2017 – 01.2018)

Дейността има за цел да разпространи постижения в проекта и да запознае с тях специализираната експертна общност, както и да ги докладва пред цялото общество на двете страни. За тези цели ще бъдат изготвени и разпространени две издания:

- Сборник с методически материали от проекта - основна част от тествания Методически комплект, за експертната общност (насоки, препоръки, програми за обучение, съвети за мотивиране на доброволци, успешни истории или научени уроци, и т.н.);

- Брошура ("доклад за лаици") - популярно обяснение за постиженията на проекта с текст и снимки за широката общественост.

И двете издания ще бъдат издадени в румънски и български езици. Те ще бъдат на разположение и за свободно изтегляне от сайта на проекта (а сборника също във версия на електронна).

15. Информация и публичност (02.2016 – 02.2018)

Тази постоянна дейност ще гарантира необходимото ниво на публичност и прозрачност на проекта. Тя ще бъде перманентна и ще обхване цялата продължителност на проекта. Дейността ще включва:

- Информиране на средствата за масова информация за всички важни публични събития (прессъобщения, покани, интервюта);

- Две пресконференции във всяка страна (в началото и в края на проекта) - да се обяви идеята и да докладват резултатите от проекта;

- Дизайн, печат и разпространение на рекламни материали, като например химикалки, папки, брошури, плакати, трансперанти, както вече беше описано по дейността "Промоция", "Международни срещи", "Обучителни сесии" и т.н., за директните бенефициенти по проекта;

- Дизайн, печат и разпространение на продуктите на проекта, като например Сборник с методически материали и брошура за широката общественост, както вече беше описано по дейност "Публикации";

- Проектиране, публикуване и поддръжка на мрежов сайт на английски, български и румънски език за участниците в проекта и други заинтересовани по света, с описание на проекта, новинарска секция, безплатен достъп до продуктите на проекта и др .;

- Специални дейности в началото на проекта за привличане на участие от целевата област - "Промоция“ и „Изследване", които ще информират местните заинтересовани страни и общности, за които ще бъдат наети PR експерти.

Един транспаратнт ще бъде използван във всички публични прояви - обучения, международни срещи, съвместни учения, заключителен форум и т.н., за да информира участниците и медиите за проекта и програмата и т.н.

16. Управление на проекта (месец 02.2016 – 02.2018)

Организацията на изпълнението на проекта от водещата организация и партньорите ще включва: Подробен план за дейностите, план за обществени поръчки за всеки партньор (ако е приложимо); Визуализация на проекта и план за публичност и прозрачност; Процедури за наблюдение; Схема за плащания и паричните потоци; План за управление на риска; План за разпространение; Стратегия за устойчивост; Профили на ключови експерти/длъжностни характеристики, процедури за номиниране и избор на участници и т.н. Прилагането на приетите документи ще бъде контролирано от тримесецечна писменна сиетема за очтет - всеки партньор ще докладва за своите дейности, резултати, изразходвани средства, проблеми и т.н; Онлайн срещи - за обсъждане на проблеми и планиране; Срещи за управление - мин. шест пъти по време на проекта; Други начини в спешни случаи - по телефон, електронна поща и т.н.

Дейностите по проекта ще бъдат организирани от екипа за управление на проекта на сдружение Свободен младежки център и Василиада и ще бъдат подкрепени от Регионалната мрежа за иновативно образование. Дейностите и резултатите ще бъдат наблюдавани чрез: Мониторинг на всички събития по проекта от страна на координаторите по страни и ръководителя на проекта (водещ партньор); Мониторинг на разработването на всички интелектуални продукти (доклад от изследването, методически комплект); Междинна и окончателната оценка на изпълнението на проекта на база индикатори - по време на отчитане на проектита.

Екипът на проекта ще участва във всички важни събития в рамките му (на международни срещи, обучения, конкурси и т.н.), за да се осигури организация и мониторинг, както и в 8 еднодневни екипни срещи (4 в България и 4 в Румъния).

 • Site Counter:601,020