Документи

Европейски


Лисабонска стратегия
Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите

 

Национални, регионални и местни


Стратегия на Северозападен планов район 2007 - 2013
Областна стратегия Област Видин 2005 - 2015
План за развитие на община Видин
Общинска програма за детето 2009 - Видин

 

На Свободен младежки център


Устав
Съдебно решение за регистрация
Правилник за вътрешния трудов ред
Лиценз от ДАЗД за Социален асистент
Лиценз от ДАЗД за Център за работа с деца на улицата

 

Други


Етичен кодекс на работещите с деца