Новини

Наръчник за доброволци

01.10.2021 Свободен младежки център издаде Наръчник за доброволци, предназначен за младежи, проявяващи интерес към доброволната работа в извънредни ситуации. Наръчникът е продукт на трансграничния проект "Да премахнем границите за доброволчеството в извънредни ситуации", изпълняван с партньори от Сърбия и подкрепен от програма INTERREG-IPA на ЕС. Основната цел на проекта бе да повиши мотивацията за доброволчество в извънредни ситуации, развивайки младежкото доброволчество.

Демонстрация с участието на доброволци от Видин

14 септември 2018. Във Видин бе отбелязан професионалния празник на дирекция Пожарна безопасност и защита на населението с участието на служители на дирекцията, доброволците от доброволното формирование към община Видин и Младежки авариен екип към БЧК - Видин. Демонстации пред гражданите на Видин - пожар в сградата на общината, евакуация и спасяване на граждани.

Заключителен форум по CODE

14-15 декември 2017 В Крайова, Румъния се проведе последното събитие по проекта "Общностен отпор на бедствени събития - CODE" - заключителният форум. Той събра 40 участници от доброволни формирования за защита от бедствия, местни власти и експерти от България в Румъния. Целта на форума бе да се докладват резултатите, да се оцени и разпространи опита, както и да се осигури устойчивост на сътрудничеството. 

Практическо учение в България

28 - 29 септември 2017. На полигона към квалификационния център на Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението - Монтана се проведе съвместно практическо учение за доброволци по спасяване при бедствия и аварии. В учението взеха участие 30 доброволци от България и Румъния, които във взаимодействие със специалисти тренираха действия при земетресение, наводнения и катастрофи.

Обучителни сесии в България

20 май 2017. Свободен младежки център успешно приключи серията от 18 двудневни обучителни семинари за членове на доброволни формирования по защита от бедствия и аварии и на общински служители от области Видин и Монтана, провеждана от сдружението с цел подобряване на подготовката за реакция при спешни ситуации.

Втора CODE среща на експерти

14-15 октомври 2016. В Белоградчик се проведе втората среща на експерти от България и Румъния по проект "Общностен отпор на бедствени събития". Целта на срещата бе одобрение на методическия комплект, изработвен за обезпечаване на обучителните курсове и предвидените практически учения.

Първа CODE среща на експерти

7-8 юли 2016. В Дубова, Румъния се проведе Първата CODE среща на експерти по защита от бедствия от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Общностен отпор на бедствени събития" и целеше представяне на резултатите от проведено сравнително проучване, както и изготвяне на задание за разработване на методология на обученията по проекта.

Промоция на проекта в България

Април, 2016. Първата проектна дейност - "Промоция на проекта", официално стартира в българския граничен район. До края на май един PR експерт ще посети 15 местни общности (общински центрове) в области Видин и Монтана за да презентира проектната идея и да привлече участието на целевите групи. Презентацията може да бъде разгледана в раздел Документи

  • Total Visitors: 42589