Проект "Общностен отпор на бедствени събития"

ОПИСАНИЕ

Статистиката показва наличието на големи дефицити в доброволните формирования за защита при бедствия: България (0.29 доброволци на 1000 жители), Румъния (6.91); водещите страни като Австрия - 32.47. Все още стои въпросът не само за увеличаване на броя на доброволците, но и за обучението на съществуващите звена.

Обща цел на проекта:

Целта на проекта е да се повиши местния капацитет в селските райони на румънско-българския гранчен регион (области Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия  чрез създаване на разширени доброволни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграничен контекст.

Целеви групи:

Проектът е насочен както към съществуващите доброволни формирования по общини, но също и към други човешки ресурси, налични в целевите общности, като например социални и здравни работници, психолози и др.

Период на реализация:  03.02.2016 – 02.02.2018

Дейности

1.Промоция на проекта

Целта е да се привлече участие от страна на целевите групи от селските райони на румънско-българския граничен регион. Планираме да включим ограничен брой общини (10 от страна), избрани на базата на техните потребности и мотивация. По време на тази дейност ще бъдат посетени 15 общински центрове от области Видин и Монтана за презентация на проекта.

2. Провеждане на сравнително проучване

Проучването ще произведе консолидиран доклад за текущо състояние и идентифицирани нужди в участващите страни и общности за изграждане на капацитет за гражданска защита и управление на бедствения риск (с акцент върху подготовката на разширени доброволни формирования).

3. Първа CODE среща на експерти

Първата международна среща на експерти ще се състои за 3 дни в Румъния и ще има за цел да приеме доклада от направеното сравнително проучване и да разработи задание за създаване на обща методика за подготовка на местните човешки ресурси за превенция на риска. В срещата ще вземат участие по 10 експерти от страна в областта на превенцията/намаляване на риска.

4. Разработване на методически набор

Наборът ще се състои от методически указания, учебни програми и образователни материали. Конкретното съдържание ще бъде избрано от експертите на основата на изработеното задание, а крайния продукт ще бъде консолидиран от методическия ръководител и представен пред следващата среща на експертите.

5. Втора CODE среща на експерти

Втората международна среща на експерти ще има за цел да се приеме проекта за методически набор за подготовка на местните човешки ресурси за превенция на риска. Основната част от експертите ще бъде същата от предходната международна среща.  Срещата ще се състои за 3 дни в България.

6. Разработване и поддържка на уеб сайт

Сайтът ще бъде виртуален инструмент, чийто цели са: Да се ​​осигури достъп до методическите материали, създадени в рамките на проекта и други съответни ресурси за подготовка на доброволци; Да предложи място за експерти и доброволци, на национално и международно ниво, да споделят опит и знания по време на изпълнението на проекта и след него; Да разпространи резултатите от проекта.

7. Обучителни сесии

Целта е да се осигури подходящо обучение на целевите групи по проекта - местна администрация, доброволните формирования и други подходящи специалисти, като например психолози и социални работници, които пребивават на територията на конкретната община. Планираме провеждането на следните обучителни сесии в България:

- 20 двудневни сесии за доброволни формирования;

- 3 двудневни сесии за представители на местната администрация;

- 3 двудневни сесии за социални работници и други специалисти;

- Една двудневна сесия за психолози.

8. Съвместни практически учения

Кулминационната дейност в проекта ще бъдат две съвместни практически учения (едно в Румъния, едно в България). Всяко учение ще отнеме два дни и ще включва набор от практически симулации в случаи на различни бедствени събития, базирани на предварително разработения Методически набор. В него ще вземат участие 30 представители на разширените доброволци единици (15 от Румъния, 15 от България), избрани от партньорите на основа на мотивацията и постиженията по време на предходното обучение.

9. Материално осигуряване на обучението и мрежата

Тази дейност има за цел да допринесе за качеството на образованието на доброволните формированията - закупеното оборудване ще бъде използвано по време на обучителните сесии и практическите упражнения. Част от него ще може да се ползва от бенефициентите и след края на проекта в случаи на бедствия.

10. Заключителен форум

Форумът ще се проведе в Румъния и ще оцени резултатите от проекта, включително използваните методики и подходи, ще информира обществеността за постигнатото, ще допринесе за мултиплицирането на идеята и т.н. Участници ще бъдат експерти и гости от публичните институции, отговорни за защитата при бедствия, както и представители на целевите групи на проекта.

11. Публикации

Дейността има за цел да разпространи постижения на проекта и да запознае с тях специализираната експертна общност, както и да ги докладва пред цялото общество на двете страни. За тези цели ще бъдат изготвени и разпространени две издания: сборник с методически материали от проекта и брошура за широката общественост.

Очаквани резултати и продукти:

• осъществена съвместна оценка на нуждите и възможностите за по-добра подготовка на доброволните формирования;

• разработена съвместна методика за обучение на доброволци и други експерти;

• 200 доброволци от доброволни формирования обучени и подготвени за (съвместни) действия;

• 120 служители на местни администрации подготвени за управление на риска;

• 160 местни експерти привлечени като допълнителен ресурс и обучени;

• 20 местни общности по-добре подготвени за отпор на бедствени събития.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ?

Включването на общини и експерти ще става на конкурентен принцип на база на:

  • мотивация за участие;
  • предишен опит в защита от бедствия и в доброволчеството;
  • потенциал за устойчивост на дейността.

За повече информация относно проекта и участието в него се свържете с нас чрез секция Контакт

  • Total Visitors: 48424