Община Якимово

Община Якимово е разположена в северозападната част на Република България и е част от административната структура на Област Монтана. Общината граничи: на север с община Лом, на изток с община Вълчедръм, на юг с община Бойчиновци и община Монтана, а на запад – с община Медковец.

През територията на общината преминава второкласен път ІІ-81 София - Монтана – Лом, железопътната линия София – Видин - Лом и третокласен път ІІІ-818 - Долно Церовене – Долни Цибър. Територията на общината е 221 958 дка., от които над 93.3% за заети със земеделски земи, 4,2 % са населените места и зони, 2,3 % - горски площи, а 0,9 % - водните площи.

От 05.12.1977 год. се формира селищна система Якимово, която по-късно, по силата на новото законодателство, става Община, съставена от четири населени места. На територията на общината няма предприятия от основните отрасли на икономиката.

В общината съществуват две фурни за производство на хляб и две мелници за преработка на пшеница – едната в с. Якимово ,с персонал от 3 човека и ЕООД "Петромел" в с. Комощица, в която работят 26 човека. Функционира и една маслобойна за преработка на слънчогледово семе в с.Якимово .

Основният поминък на населението е предимно земеделие и животновъдство. Средната годишна продукция, която се реализира  от земеделието  е 54,4 % , и от животновъдството – 33,7 % т.е.88,1 % от реализираната средногодишна продукция.

Тъй като община Якимово е типичен представител на селскостопанските общини в България, то съвсем закономерно е първата основна насока за развитие на общината да бъде земеделието със своите два подотрасъла: растениевъдство и животновъдство.

Селското стопанство е отрасълът, който има най-значителен потенциал за развитие на територията на общината. Това се обуславя от наличието на земеделска земя и животни, опита и традициите в областта на растениевъдството и животновъдството, както и благоприятните климатични условия. Селскостопанския фонд в общината е 203 994 дка. Над 60 % от земята се обработва от кооперации, които на територията на общината са 4 на брой, арендатори и дребни селскостопански производители. Има и много пустееща земеделска земя.

 

Статистически данни: 
Площ: 222 km²

Население (към 31.12.2015): 4 889 жители
Населени места: Административен център на общината е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, Долно Церовене и Комощица.

 

Контакти:

Община Якимово

Тел.: 0882746919

е-mail: qkimovo@net-surf.net

Web: http://www.iakimovo.org

 

Доброволно формирования:

ДФ при Община Якимово е създадено през 2013г. Общо пет доброволци за момента., преминали Модул I – гасене на пожари. Доброволното формирование разполага с високо проходим автомобил-УАЗ; „пожарна“ кола ,,ГАЗ“снабдена с цистерна – 1Т за вода;Бензинова помпа з0а захранване на резервоара и съответно за освобождаването му по време на пожар;Гръбни пръскачки 3бр.Духалка ,,Щил“-12л вода;тупалки.Не разполагат със специално облекло, тъй като струва повече от отпуснатите им средства за облекло;

 

 

  • Total Visitors: 47329