Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/code/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 127

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/code/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/code/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 417

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/code/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 460

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/code/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/Plugin/DrupalExtensionNamespaceFinderPlugin.php on line 185
Община Ружинци | CODE

Община Ружинци

Община Ружинци е разположена в Северозападна България. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг - с община Брусарци (област Монтана), на югозапад и запад - с общините Чупрене и Белоградчик.

Административен център е с. Ружинци, който се намира на 54 км от областния град Видин. Релефът на общината е равнинен и полупланински. Средната надморска височина е 255,1 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5 oС, средногодишните валежи - 560 л/м3. Преобладаващи почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви. През територията на общината преминава река Лом. Дял във водния баланс на община Ружинци заемат и трите язовира в землищата на селата Гюргич, Дражинци и Дреновец. От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4 339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5 274 дка. На територията на община Ружинци има обявени защитени природни обекти - вековни дървета на възраст над 200 години. В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с.Ружинци. Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир.

 

Статистически данни: 
Площ: 232 кв.км

Население (към 31.12.2015): 4580 жители
Населени места: В административно- териториалните граници на общината са включени 10 населени места  - селата Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец и Черно поле.

 

Контакти:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ

Адрес: 3930 с. Ружинци, обл.Видин ул. „Георги Димитров” № 31,

тел. 09324/ 22 83, факс 09324/ 26 04,

e-mail:rujinci@abv.bg

Web: http://obshtina-ruzhintsi.com

 

Доброволно формирования:

С Решение № 54 на Общински съвет Ружинци е създадено доброволното формирование „Ружа-15” със състав 15 доброволци. Към момента доброволното формирование няма преминати обучение и не разполага с екипировка.

 

  • Total Visitors: 47278