Община Кула

Общината е разположена в западната част на Област Видин. С площта си от 279,37 km2 заема 5-то място сред 11-те общините на областта, което съставлява 9,15% от територията на областта.

Релефът на общината е предимно слабо хълмист. Територията ѝ попада в най-западната, хълмиста част на Западната Дунавска равнина. Основната характеристика на релефа са обширните междудолинни гърбици, които са заравнени или слабо наклонени, а между тях са разположени дълбоко всечените долини на реките Тополовец и Чичилска и Калчовец (съставящи на Войнишка) и техните притоци. Като цяло теренът се понижава от югозапад на североизток. Най-високата точка на общината се намира в най-югозападната ѝ част, при събирането на границите на общината с Община Макреш и Република Сърбия – уединената височина Връшка чука – 692 m н.в., а най-ниската точка – на противоположния североизточен край, в коритото на Чичилска река – 90 m н.в.

Общината има 9 населени места с общо население 4 717 жители по преброяването от 1 февруари 2011 г.

По етническа група от общо 4575 самоопределили се (към 2011 година)[3]:

българи: 4459

цигани: 98

други: 0

неопределени: 12

Историческите сведения сочат, че тук, съвсем близо до началото на Стара планина, човекът е потърсил място за пребиваване и убежище още в праисторическо време.

По време на османското владичество градът се е казвал Адлие.

В центъра на града, в непосредствена близост до останките от крепостта Кастра Мартис, е разположен музей, в който са съхранени оръдия на труда, битови предмети от късноримската епоха, намерени край крепостта, както и умален макет на самата крепост. Към днешна дата (20.01.2014 г.) музеят не работи. Основната и по-ценна част от музейната експозиция е била открадната от цигани, а всичко останало е занесено във Видинския музей и не е експонирано, а заключено и скрито в чували.

В общината функционира граничен пункт „Връшка чука” с Република Сърбия. Разстоянието от граничния преход до сръбския град Зайчар е 11 км.

Приоритетни отрасли в развитието на общината са селското стопанство, преработваща промишленост, занаятчийството.

Селското стопанство е традиционен отрасъл за община Кула. Съществуващите почвено-климатични и трудови ресурси са благоприятни за неговото развитие. Общата земеделска площ е 216 141 дка, от които обработваемата земя е 191 453 дка. На територията на общината има 59 015 дка горски фонд, предимно широколистни гори.

Наличието на големи изкуствени водни басейни /5 зарибени язовира/ в общината и голямо дивечово разнообразие са предпоставки за развитие на ловно-рибарския туризъм.

На територията на общината е разположен, обявения за защитена местност, природен резерват „Връшка чука” – ареал на редки и уникални растителни видове. Намира се в землището на с. Извор махала и обхваща площ от 67.6 ха.

На базата на съществуващите в общината културно-исторически и природни забележителности, сред приоритетите на общината е и развитието на културния туризъм, включително и трансграничен туристически обмен с Република Сърбия.

  • Total Visitors: 47240