Община Вълчедръм

Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина и заема североизточната част на област Монтана. Релефът на община Вълчедръм е низинно-равнинен до хълмист и предоставя прекрасни условия за развитие на растениевъдството и за механизирана обработка на земята.. Територията ѝ изцяло попада в пределите на Западната Дунавска равнина. В пределите на община Вълчедръм се простира участък от 13 km от южния бряг на река Дунав. Община Вълчедръм е с преобладаващи умерено-континентални климатични условия. Режимът на валежите е с подчертан късно пролетен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум и изразената тенденция за балансиране на сезонните валежни суми. Средногодишната сума на валежите е под 500 mm.

В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ (обн.ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените й в състава населени места към Община Вълчедръм.

В Общината  не  функционират никакви предприятия от основните отрасли на икономиката ни (машиностроене), но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Загубени са традиционните пазари, като вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови освобождения. Равнището на безработицата е 1,5 пъти по-голяма от средната за страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност - надхвърля 50%.

Статистически данни:

Площ: 431,5 кв. км

Население: 9 547 души

Населени места: 11 населени места – административния център град Вълчедръм и 10 села: Ботево, Бъзовец, Септемврийци, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово, Мокреш, Разград, Черни връх.

 

Контакти:

Адрес: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20
тел: 09744/34-44
факс: 09744/34-06
e-mail: vdrmkmet@yahoo.com

Уебсайт: http://www.valchedram.com/

 

Доброволно формирования:

Формированието се състои от 11 доброволци, с ръководител заместник кмета на общината г-н Аврамов. Всички членове успешно са преминали обучение в Центъра за професионална подготовка в гр. Монтана. Разполагат със собствен автомобил за пожарогасене, както и с екипировка за всеки един доброволец. Доброволният отряд участва в ликвидирането и ограничаване на последиците при над 50 произшествия, както на територията на тяхната община, така и на други общини. 
 Доброволците от Вълчедръм помагат при преодоляването на последствията от наводненията в Мизия, Георги Дамяново, както и при снегонавяванията и заледяванията на територията на област Монтана. Като част от ЕСС са участвали в Националното пълномащабно учение „Защита – 2014 г.”

  • Total Visitors: 47334