Община Белоградчик

Община Белоградчик се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Видин. Административният център е град Белоградчик.

Общината е разположена в югозападната част на Област Видин. С площта си от 410,665 km2 заема 2-ро място сред 11-те общините на областта, което съставлява 13,45% от територията на областта.

Релефът на общината е средно-, ниско планински и хълмист. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западна Стара планина и Западния Предбалкан.

Южно и югозападно от град Белоградчик, предбалканския рид Венеца се намират прочутите Белоградчишки скали. Освен тях югозападно от града има още множество причудливи скални фигури, обект на туризъм и алпинизъм. Такива интересни скални фигури се намират и в северозападната част на рида Ведерник, източно от село Салаш. В изолираното възвишение Рабишка могила се намира друг природен феномен – пещерата Магура.

Статистически данни:

Площ: 410.67 km²

Население: 6 602 жители

Населени места: 18 (Боровица, Вещижа, Върба, Гранитово, Граничак, Дъбравка, Крачимир, Ошане, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Стуиндол, Чифлик)

Контакти:

Адрес: 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6

тел./факс: 0936 5 30 17, e-mail: kmet@belogradchik.bg

Работно време: 08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 часа всеки работен ден

Уеб адрес: http://www.belogradchik.bg/

Доброволно формирования:

Доброволно формирование „Белоградчик“ е регистрирано в регистъра на доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации на ГД“ПБЗН“- МВР. Към доброволното формирование са регистрирани и участват десет доброволци, вписани в регистъра със съответния персонален идентификационен номер в състав от девет мъже и една жена.Четирима от доброволците са служители на общинска администрация – Белоградчик, трима от които с висше образование, заемащи експертни длъжности и един със средно образование, заемащ длъжността „шофьор“. Ръководител на доброволното формирование е бивш служител на РС „ПБЗН“-Белоградчик. Останалите доброволци са работещи в различни фирми и предприятия.

В края на 2013г. напускат двама от доброволците поради започване на работа в Гранична полиция. Поради лични причини /заминаване в чужбина, промяна в местоживеенето/, по молба на трима от доброволците през 2015г.  са заличени техните данни от регистъра. Към момента доброволците в доброволно формирование „Белоградчик“ са петима. В процес на вписване в регистъра са още петима.

      

  • Total Visitors: 47296