Комуна Островени

Островенската комуна се намира в края на област Долж. Според преобладаващия общ релеф, Островени е равнинна и принадлежи към категорията на дунавските местности.

Комуната се състои от селата Островени, Гриндели, Орашани и Листева. Имената на селищата са свързани с историята, географията или социални събития.

Листева идва от латинското "аква-апа" и се отнася до жълтеникавата, мътна вода, минаваща преди Римския лагер преди 2000 години. Гриндели е взело името си от "мелене", ивица земя, разположена по бреговете на реката. От славянското "остров" е произлязло името на Островени. Селото Орашани е събрало жителите, избягали от града поради страха от нашествениците или някои болести, епидемии. И четирите села фигурират в кралски актове, започващи от 14-ти век.

Според преброяването през 2011 г. населението на комуна Островени е 5,062 жители, което е намаление в сравнение с предишното преброяване през 2002 г., когато има 5 768 жители. Повечето от жителите са румънци (91.72%), като малцинство са ромите (3.32%), а за 4.92% от населението, етническият произход е неизвестен. От религиозна гледна точка повечето от жителите са православни (94,98%), а за 4,92% от населението не е известно вероизповеданието.  

  • Total Visitors: 47241