За проекта

Проект "Общностен отпор на бедствени събития" (CODE) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от сдружение Василиада - Крайова, Румъния (водеща организация), сдружение Свободен младежки център - Видин, България, Български червен кръст и Червен кръст - Долж, Румъния. Основна цел на проекта е да се повиши местния капацитет в селските райони на румънско-българския гранчен регион (области Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия  чрез създаване на разширени доброволни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграничен контекст. Прогнозният бюджет на проекта е 280 566,42 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.

  • Total Visitors: 129744