За проекта

Проект "Общностен отпор на бедствени събития" (CODE) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от сдружение Василиада - Крайова, Румъния (водеща организация), сдружение Свободен младежки център - Видин, България, Български червен кръст и Червен кръст - Долж, Румъния. Основна цел на проекта е да се повиши местния капацитет в селските райони на румънско-българския гранчен регион (области Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия  чрез създаване на разширени доброволни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграничен контекст. Прогнозният бюджет на проекта е 280 566,42 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.

Наръчник за доброволци

01.10.2021 Свободен младежки център издаде Наръчник за доброволци, предназначен за младежи, проявяващи интерес към доброволната работа в извънредни ситуации. Наръчникът е продукт на трансграничния проект "Да премахнем границите за доброволчеството в извънредни ситуации", изпълняван с партньори от Сърбия и подкрепен от програма INTERREG-IPA на ЕС. Основната цел на проекта бе да повиши мотивацията за доброволчество в извънредни ситуации, развивайки младежкото доброволчество.

Демонстрация с участието на доброволци от Видин

14 септември 2018. Във Видин бе отбелязан професионалния празник на дирекция Пожарна безопасност и защита на населението с участието на служители на дирекцията, доброволците от доброволното формирование към община Видин и Младежки авариен екип към БЧК - Видин. Демонстации пред гражданите на Видин - пожар в сградата на общината, евакуация и спасяване на граждани.

Заключителен форум по CODE

14-15 декември 2017 В Крайова, Румъния се проведе последното събитие по проекта "Общностен отпор на бедствени събития - CODE" - заключителният форум. Той събра 40 участници от доброволни формирования за защита от бедствия, местни власти и експерти от България в Румъния. Целта на форума бе да се докладват резултатите, да се оцени и разпространи опита, както и да се осигури устойчивост на сътрудничеството. 

Практическо учение в България

28 - 29 септември 2017. На полигона към квалификационния център на Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението - Монтана се проведе съвместно практическо учение за доброволци по спасяване при бедствия и аварии. В учението взеха участие 30 доброволци от България и Румъния, които във взаимодействие със специалисти тренираха действия при земетресение, наводнения и катастрофи.

Страници

  • Total Visitors: 45640