За проекта

Проект "Общностен отпор на бедствени събития" (CODE) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от сдружение Василиада - Крайова, Румъния (водеща организация), сдружение Свободен младежки център - Видин, България, Български червен кръст и Червен кръст - Долж, Румъния. Основна цел на проекта е да се повиши местния капацитет в селските райони на румънско-българския гранчен регион (области Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия  чрез създаване на разширени доброволни формирования и по-добрата им подготовка, включително в трансграничен контекст. Прогнозният бюджет на проекта е 280 566,42 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.

Помощ за бежанци от Украйна

10.03.2021 Сдружение Свободен младежки център осигури за децата на бежанци от войната в Украйна учебни пособия, обувки и спорни екипи. Продължават усилията за по-бързото интегриране на бежанците във Видин, включително за достъп на децата до детски градини и училища в града.

Наръчник за доброволци

01.10.2021 Свободен младежки център издаде Наръчник за доброволци, предназначен за младежи, проявяващи интерес към доброволната работа в извънредни ситуации. Наръчникът е продукт на трансграничния проект "Да премахнем границите за доброволчеството в извънредни ситуации", изпълняван с партньори от Сърбия и подкрепен от програма INTERREG-IPA на ЕС. Основната цел на проекта бе да повиши мотивацията за доброволчество в извънредни ситуации, развивайки младежкото доброволчество.

Информационни материали за няколко вида природни и битови бедствия

01.11.2021 Сдружение Василиада разработи набор от информационни материали за няколко вида природни и битови бедствия, които бяха публикувани на 01.11.2021 г., както и информация за това как семействата могат да поддържат домовете си. За направата на промоционалните материали е използван опитът на Проект „CODE – Общностен отпор на бедствени събития“, които предоставят теоретични и практически възможности за придобиване на знания, умения, защита и самозащита при възможни рискове от бедствие.

Раздаване на материали за извънредни ситуации, в Аргетоая

22.10.2021. На 22.10.2021 г. Сдружение Василиада раздаде на 200 деца от Комуна Аргетоая, пакети от плодове, книжки за оцветяване за спешни случаи, комплект цветни моливи.

Страници

  • Total Visitors: 52616