Javni poziv za trening sesije u Srbiji

DRUŠTVO ZA RAZVOJ DECE I MLADIH - OTVORENI KLUB IZ NIŠA

RASPISUJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE MLADIH NA TRENING SESIJAMA U SRBIJI

U OKVIRU PROJEKTA "YOUTH RIDERS" ("MLADI JAHAČI")

 

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost da učestvuju na trening sesijama na teme:

1) dvodnevni trening za mlade na temu "Omladinske politike i lokalne akcije u zajednici"

(period održavanja treninga je 16-17. novembar 2017. godine u Nišu);

2) dvodnevni trening za mlade na temu "Projektni menadžment i EU fondovi"

(period održavanja treninga je 18-19. novembar 2017. godine u Nišu).

Uslovi, kriterijumi i napomene:

- Poziv je otvoren za sve mlade uzrasta od 16 do 29 godina sa teritorije 7 pograničnih upravnih okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički);

- Za učešće na trening sesijama se jedino mogu prijaviti mladi koji su članovi/aktivisti/volonteri u udruženjima, odnosno organizacijama i/ili neformalnim grupama koje rade za mlade ili sa mladima;

- Zainteresovani kandidati treba da popune aplikacioni formular (priložen uz ovaj poziv) i da jasno naznače temu treninga koji žele da pohađaju;

- Pri popunjavanju aplikacionog formulara, moguće je prijaviti se za učešće na jednom od dva ponuđena treninga ili se prijaviti za učešće na oba treninga;

- Glavni kriterijum pri selekciji kandidata biće motivisanost za učešće na trening sesijama;

- Izabrani kandidati mlađi od 18 godina u obavezi su da obezbede pismenu saglasnost roditelja/staratelja za učešće na trening sesijama (priložen uz ovaj poziv).

Način podnošenja prijave:

Popunjen aplikacioni formular (priložen uz ovaj javni poziv) treba poslati na e-mail adresu otvoreniklubnis@gmail.com. Rok za slanje aplikacionih formulara je 10. novembar 2017. godine do 17:00 časova. Nepotpune prijave, kao i prijave dospele nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa:

Broj mesta je ograničen. Nakon isteka roka za prijavu, biće izvršena selekcija kandidata. Organizatori zadržavaju pravo da od kandidata zatraže dodatne informacije, ukoliko je to neophodno. Izabrani kandidati biće kontaktirani od strane organizatora, najkasnije do 14. novembra 2017. godine.

Dodatne informacije i napomene:

Troškove u koje spadaju prevoz, smeštaj i ishrana učesnika za trening sesije snose organizatori. Programi trening sesija biće dostavljeni učesnicima nakon izvršene selekcije kandidata. Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa projektom i trening sesijama, možete se obratiti Jovanu Marinkoviću, koordinatoru projekta za Srbiju putem mejla jovanmarinkovic0@gmail.com ili telefona na broj 064/2163907.

O projektu "Youth Riders":

Javni konkurs je raspisan u okviru projekta "Youth Riders" ("Mladi Jahači") koji realizuje Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa organizacijom Free Youth Center iz Vidina, Bugarska, kao vodećim partnerom i Udruženjem za lokalni razvoj Kamenica, Srbija, a kofinansira Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i saradnje u oblasti mladih i omladinske politike, koji treba da doprinesu integraciji i društveno-ekonomskom razvoju bugarsko-srpskog pograničnog regiona. To će se sprovesti kroz: osnaživanje omladinskih lidera i omladinskih radnika obeju strana i kroz izgradnju održive prekogranične mreže na bazi modela "dobre prakse u zajednici"; stvaranjem povoljnog ambijenta za saradnju i razvoj omladinskog sektora kroz razmenu najboljih praksi i inovacija u radu sa mladima; promocijom strukturnog dijaloga među mladima u pograničnom regionu. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu projekta www.youthriders.eu.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.