ОПАСНОСТИТЕ В МОЯ ГРАД

Опишете природните и причинени от човека опасности, които съществуват във вашето населено място. Позовете се на мнения на специалисти, исторически данни, статистика. Приложете снимки и други подходящи материали. Кои от изброените опасности могат да засегнат училищната общност?