Възможни природни бедствия и аварии на територията на гр.Берковица и общината

           На територията на общината е възможно възникването на    бедствия и аварии /с природен или техногенен характер/, способни да причинят голям брой човешки жертви и да нанесат големи материални щети. Те могат да бъдат предизвикани от земетресения, наводнения, бурни и ураганни ветрове, свлачища, снегонавявания и обледенявания, катастрофи, масови пожари, промишлени аварии, радиационни аварии или такива с трансграничен пренос на радиоактивни вещества, аварии и инциденти с токсични вещества, особено опасни инфекции и др. Не се изключва и вероятност от възникването на явления или инциденти с неизяснени към момента произход, причини и реално обяснение.

         Същността и последствията от най-характерните за общината бедствия и аварии се състои в следното:

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ         

В сеизмично отношение Община Берковица търпи общото въздействие на Средиземноморско-трансазиатския сеизмичен пояс. Не се характеризира със значителна сеизмична активност и попада в прогнозирана за VII степен на интензивност /по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник/ зона .

При максимално проявление на прогнозираната сеизмична активност, обстановката в общината ще се промени вследствие на тревогата, която ще обхване населението. Човешки жертви не се очакват.

      Ще се получат сериозни повреди по комунално - енергийните мрежи, ще възникнат множество пожари от различен характер и с различни параметри.

РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

     При възникване на радиационна авария в АЕЦ "Козлодуй" или при трансграничен пренос на радиоактивни вещества от авария на територията на друга страна, общината ще попадне в зона на повишена радиация, изразяваща се в повишаване наднормено нивото на радиационния фон и степента на радиоактивно заразяване. Очаква се мощността на еквивалентната доза в ниските равнинни части да достигне 2-3 mSv/h /микросиверта на час/, а във високите до 10 mSv/h.

      Това ще наложи провеждането на превантивни мероприятия за защита на населението и обектите от националното стопанство, насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението.

        Комплекса от мероприятия в тази посока предвижда защита на кожата и дихателните пътища от прякото или вторично въздействие на високите фонови стойности на йонизираща радиация и сравнително широкия спектър от радионуклиди - продукт на радиационната авария.

      Значителен по обем работи ще представляват мероприятията по защита на храните, фуражите, водите, елементите на жизнената и околната среда, осигуряването на защитни средства /индивидуални и колективни/ по предварителни разчети, йодна профилактика, извършването на евентуална евакуация или временно извеждане от опасните зони на население, животни и материални ценности. Ще бъде наложено провеждането на непрекъснат или режимен радиационен контрол и наблюдение. 

ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕТО НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

        На този етап в общината не функционират големи промишлени потенциално-опасни обекти.

    На територията на община Берковица / местността Круша/ се намира склад за растително­защитни препарати съхраняващи пестицидни токсични отпадъци - забранени, негодни и неидентифицирани /стари без опаковка/.

     Неясна е ситуацията с хладилната инсталация на бившето ЦКС гр. Берковица, в която като работно вещество се е използвал амоняк. През 1991г. по време на ремонтни дейности изтича амоняк, техниците са обгазени, но се вземат бързи мерки и няма пострадали.

    В момента хладилникът не работи, не се знае чия е собствеността и затова се води като потенциално опасен.  

БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

       Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското стопанство, географското разположение на общината, търговията, вносът и износа с живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване.

          Недостатъчният контрол при търговията с живи животни и продукти от животински и растителен произход създават условия за възникване на огнища на биологично заразяване. Това може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия - най-често се заразяват водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи.

          Размерите на огнището на биологично заразяване зависят от биологичните агенти, техните количества и методите на приложение, от плътността на населените места, от наличието на възприемчиви животни и растения, от метеорологичните условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.

МАСОВИ ГОРСКИ,  ПОЛСКИ И ПОЖАРИ В ГРАДСКАТА ЧАСТ

         Големи пожари могат да възникнат в горски масиви и земеделски площи. Възникването на пожар води до заплаха за живота и здравето на голям брой хора, големи материални щети и замърсяване на околната среда. При наличието на множество малки огнища на пожар и при усложнена пожарна обстановка се създават предпоставки за прерастването им в големи пожари, които обхващат значителна територия.

Ескалиране на обстановката, може да се очаква при продължителни засушавания и екстремално високи температури (месец юли, август и септември) или умишлени действия както и човешка небрежност.

Релефните дадености на Общината са такива, че част от територията е с преобладаващ планинско-горист характер, като особено критични са горските масиви в труднодостъпни терени и се създават предпоставки за възникване на големи горски пожари.

НАВОДНЕНИЯ

        При обилни или продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по поречието  Берковска река може да настъпи наводнение.

    Наводнения могат да настъпят и/или в резултат на преливане водите, при пълно или частично разрушаване стените на микроязовири.

     На територията на общината са картотекирани 4 микроязовира от местно значение с рискови за населението и прилежащите територии характеристики. Най-големият от тях „Мишковец“ се намира северозападно от града, но не се води потенциално опасен за населението.

 

 БУРНИ И УРАГАННИ ВЕТРОВЕ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ, ЛАВИНИ

    Силните ветрове на територията на Община Берковица могат да доведат до прекъсване на електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха за живота и имуществото на хората.  При ураганен вятър съществува опасност да се разруши или откъсне част от сградата, най-вече на покривни конструкции. Изкореняването на големи дървета е често срещано последствие. Възможни са и човешки жертви.

       Според служители на ЧЕЗ гр. Берковица от 2011 до 2016 година има рекорд на  авариите по далекопроводите и в населените места.   Най-големите такива са:

     - ноември 2011г. -  Следствие падането на обилно количество мокър сняг до 3 денонощия без електроподаване  остават няколко квартала от гр. Берковица и две села;

      - 2012г. неколкократно през периода ноември - декември е настъпвало обледеняване на далекопроводи и късане на проводниците;

       - 2.12.2014г. - Ураганни ветрове повалят дървета в целия град и предизвикват изключително голям брой малки аварии по цялата градска мрежа. Последната авария в града е отстранена след 5 денонощия.

       - 30.01.2015г. ураганни ветрове със скорост над 20 м/с повалят стълбове и дървета и отново дни наред се отстраняват авариите. Възникват и няколко пожара в къщи от подпалени комини.

        - ноември 2015г. и 8.01.2016г. отново обледеняване на проводници.

           Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата Община.

          Характерни са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора.

           Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на натрупване на снега. Образуването на снежни преспи във високите планински и полупланински части в районите на Стара планина създават сериозни затруднения за движението по пътищата, особено в участъците Берковица – х. Ком, Берковица – Петрохан.

      Обледеняването на далекопроводи от електропреносната мрежа и на откритите съобщителни съоръжения ще доведе до прекъсване на електроснабдяването и нарушаване на съобщителните връзки на големи райони.

        Снежните бури и снегонавявания като бедствено явление са характерни и застрашават в различна степен нормалното функциониране на комунално-енергийните мрежи, транспорта, снабдяването със стоки от първа необходимост и др.

         На 6 януари 2017г. след 24 часа непрекъснат снеговалеж пада лавина на прохода Петрохан. Той остава затворен за часове като в снежния капан остават десетки автомобили. Няма пострадали хора.

СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА

        При недооценяване и подценяване, свлачищата и свлачищните процеси причиняват много големи щети на населението и националното стопанство, засягайки важни инфраструктурни обекти, жилищни, стопански постройки и др. По загуби, предизвикани от геофизични рискови фактори, свлачищата се нареждат непосредствено след земетресенията.

        Пресечения релеф и сеизмичните въздействия благоприятстват условията за формиране на различни по обем, форма и размери свлачища, силно влияние оказват и хидрогеоложките дадености на терена.

 

ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

         В условията на усложнена криминогенна обстановка и в резултат на терористични действия е възможно преднамерено предизвикване на бедствия и аварии с тежки последствия.

         В община Берковица е възможно възникването на различни по вид бедствия и аварии които могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси.

        Сградата на III ОУ „Иван Вазов“ е в центъра на града, далеч от Берковска река и язовир „Мишковец“. Рискът от наводнение е минимален. В двора на училището има високи и стари дървета, като част от тях бяха премахнати по сигнал на персонала на училището и оценка на експерта по екология към общината. В сградата съществува пропусквателен режим, което е мярка за сигурността на ученици, учители и останалия персонал.

        Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение  и възникване на пожар.

   Възможните последствия за училищната общност при възникване на бедствия и аварии налагат непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита и самозащита и своевременно информиране.

          Материалът е изготвен с активното участие на ученици от клубовете „Млад доброволец“ и „Млад добротворец“ и любезното съдействие на г-н Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица и служители от аварийни групи на ЧЕЗ гр. Берковица.

  • Total Visitors: 2004214