Проект "Програма за подкрепа на фамилното действие (FASP)"

Описание на проекта

Донор

Референтен номер CSP 034
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори -
Териториален обхват Видин, България
Продължителност 15 месеца (9/2013 - 11/2014)
Резюме Проектът цели развитието на капацитетът на НПО за подпомагане на семейставата на децата на улицата за положително действие, за подобряване тяхното качество на живот и по този начин - за предотвратяване експлоатацията на детски труд. Това ще бъде направено чрез: консолидиране на местния експертен и инстутуционален капацитет в Експертен съвет; картотекиране на съществуващите ресурси за подпомагане на родители/семейства в риск (първата целева група на проекта); изследване и оценка на семейните нужди; създаване на нов предприятие за трудово посредничество, пригодено за тази специфична група; разработване на програма за подкрепа за действие на родителите на основата на техните нужди, съществуващи ресурси и допълнителни услуги и тестването й в продължение на 10 месеца. Оценката на модела ще се направи на заключителен форум съвместно с представители на социални НПО (втората целева група на проекта), членове на мрежата от доставчици на социални услуги в българо-сръбския граничен район. Те ще имат достъп също до печатни материали (сборник) за проекта и до обучения, съвместно с проектния екип.
Целева група родители на деца на улицата, социални НПО
Прогнозен размер на безвъзмездната помощ 38161,33 CHF
Публикации

плакат

афиш

листовка

Доклад картографиране

Сборник