Проект "Дунавски младежки дневен ред"

Описание на проекта

Донор

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"

BG05SFOP001-2.009: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Референтен номер BG05SFOP001-2.009-0003
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори не
Териториален обхват Общини Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра.
Продължителност 14 месеца (1/2019 - 3/2020)
Цели на проекта Обща цел на проектното предложение: Подобряване на формулирането и реализирането на младежките политики на местно ниво на територията на Дунавския регион в съответствие с Европейските и национални стандарти и добри практики, на базата на мониторинг, обратна връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество.
Тази Обща цел включва следните специфични цели: 1. Развитие на граждански ресурси за осъществяване на независим мониторинг върху публични политики и партньорство с местната власт за подобряването им; 2. Разработване на методически инструменти за ефективен граждански мониторинг; 3. Практическо реализиране на гражданския мониторинг с цел оценка на публичната младежка политика на местно ниво и изготвяне на препоръки за подобряването й, включително на регулаторната среда за младежко участие и активизъм.
Основни дейности и очаквани резултати Провеждане на информационна кампания за привличане на участието и картотекиране на младежките ресурси в изброените общини; Разработване на Методика и инструменти за граждански мониторинг и оценка на младежката политика на общинско ниво; Експертна среща за приемане на Методиката и нейното редактиране и допълване; Мониторинг и оценка на общинските младежки политики в целевия район от изследователски екип, използвайки приетата Методика; Провеждане на Кръгла маса „Общински младежки политики“ с участие на представители на общини и граждански организации от целевия район; Публикуване на печатни материали – листовка с описанието на проекта и сборник с неговите продукти, както и на специализиран уеб-сайт; Повишаване на капацитета на кандидата за граждански мониторинг и застъпничество по отношение на младежки политики, като една от мерките за устойчивост и мултиплициране.

Основни продукти на проекта са Методика и инструменти за оценка на младежката политика на общинско ниво и Доклад от гражданския мониторинг на общинските младежки политики, които ще бъдат достъпни чрез публикациите, включително и онлайн.
Целева група Общинските власти, отговорни за местната младежка политика, гражданските организации (младежки и работещи с младежи), както и обществеността
Прогнозна стойност на проекта 73 202.51 BGN, от които 62 222.13 BGN европейско финансиране и 10 980.38 BGN национално съфинансиране.
Публикации

Плакат на проекта

Дипляна на проекта