Проект "ИнфорМат: методология за неформално извънучилищно обучение по математика"

Описание на проекта

Донор

Европейска комисия - Програма Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства

Референтен номер 2016-1-BE01-KA201-016298
Водеща организация ASBL Entraide - Белгия
Партньори организации от България, Франция, Португалия, Гърция и Кипър
Териториален обхват Европейски съюз
Продължителност 24 месеца (10/2016 - 09/2018)
Резюме

Цели

- Разработване на практически подход за подобряване на основните умения по математика за младежи на база неформално образование.

- Да се насърчи по-доброто качество на младежката работа чрез развиване на компетенциите на преподавателите/младежките работници, като им се предостави достъп до методология за неформално обучение по математика.

-Повишаване на пригодността за заетост на младежите чрез подобряване на тяхното ниво в критични умения, коквото е математиката.

Целева група младежки работници и учители
Прогнозен размер на безвъзмездната помощ 184 184,00 EUR
Публикации