Сдружение „Асоциация НАЯ”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Гр. Търговище, ул. Антим I, № 37
E-mail
naia_s@abv.bg
Website
www.naia-tg.com
Мисия/основни цели
Мисия на организацията: Оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.
Нашата дългосрочна цел е обществото да изработи свои механизми за решаване на проблеми, каквито са насилието основано на пола, насилието над деца и всички форми на нарушаване на правата на човека. Ние подкрепяме професионално уязвими групи от местната общност, каквито са жените и децата, жертви на домашно насилие, работим за превенция на насилието над жени и деца и постигане на равнопоставеност на половете.
Краткосрочните цели на организацията са осигуряване на устойчивост на услугите за жени и деца, жертви на домашно насилие в Центъра и чрез мобилните екипи в малките населени места от област Търговище; осъществяване на първична превенция на насилието над деца, в която участват всички системи /социална, здравна, образователна и др/, които работят с деца, както и самите деца.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Организацията предлага услуги за социална рехабилитация и интеграция на пострадалите от домашно насилие; Програма за работа с извършители на домашно насилие; Програма за превенция на насилие, основано на пола /домашно насилие, сексуалното насилие, трафика на хора и др./; Програма за равнопоставеност на половете; Програма за междуинституционално сътрудничество.
Организацията работи за превенция на домашното насилие сред подрастващите, като създава подкрепяща среда от страна на възрастните и насърчава децата да участват активно в процеса.
Целеви групи
Жертви на домашно насилие, включително деца

Географски обхват на дейността
Област Търговище
„Асоциация НАЯ” е учредител и член на Алианса за защита срещу насилие, основано на пола; член на Националната мрежа за децата и член на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие.
Персонал
.
Телефон
0879606855
Област