Клуб на НСО Търговище

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Търговище, ул. 30 януари № 1
E-mail
clubngo@abv.bg
Website
www.clubngo.org
Мисия/основни цели
Да работи за развитието на силен граждански сектор чрез партньорство с други НПО, местни власти и институции.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Граждански инициативи, доброволчество, социална подкрепа
Целеви групи
Граждани, вкл. Млади хора, социално уязвими групи
Географски обхват на дейността
На територията на област Търговище

Персонал
5 щатни, 15 доброволци
Телефон
0601 78 238
Област