ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДЕЖТА - ТЪРГОВИЩЕ

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Търговище, ул. "Раковски" 4
E-mail
gforumm_tar@dbv.bg
Мисия/основни цели
Да възпитава младите хора в ценностите на демократичното гражданско общество и да ги подготвя за участие в процесите на Обединена Европа; да подпомага личностното и професионално развитие на младите хора и да работи за тяхната обществена и личностна реализация; да насърчава младите хора за участие в граждански инициативи и дейности в обществена полза; да работи за етническата и религиозна толерантност, за зачитане на човешките и гражданските права на децата и младежите с различен произход; да съдейства за социалната интеграция на децата и младите хора в неравностойно социално положение
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
младежки дейности, доброволчество, граждански права
Целеви групи
младежи
Географски обхват на дейността
Търговище
Персонал
.
Телефон
0601/ 2-34-25
Област