Областен съвет на Български Червен Кръст

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
гр. Търговище „Тридесети януари“ №3
E-mail
targovishte@redcross.bg
Мисия/основни цели
Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Доброволчески дейности с младежи
Първа долекарска помощ
Подготовка и реакция при бедствия, аварии и кризи
Социално-помощна дейност и др.
Целеви групи
Ученици и младежи от 15 до 30 годишна възраст,
деца и младежи, клиенти на социални услуги и др.
Географски обхват на дейността
Област Търговище
Персонал
114 доброволци от цялата област
Щатен състав- Директор, счетоводител и 2 специалисти
Телефон
0601 62250
Област