Приятели на света

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Силистра, ул. „Васил Левски“ № 6, ап. 18
E-mail
kery_g@mail.bg
Мисия/основни цели
Работи с деца, младежи и възрастни в неравностойно социално положение за постигане на успешната им интеграция в обществото и повишаване качеството им на живот, като сътрудничи и партнира на органите на местните и държавни власти и обществени структури в област Силистра; съдейства за засилване на обществения интерес и приобщаването на обществеността към решаване проблемите, свързани с ъс социализацията на хората в неравностойно социално положение чрез различни форми на неформално образование, културни дейности и предоставяне на социални услуги; работи за развитие на хармонични взаимоотношения между представителите на различните етнокултурни групи на територията на Силистренска област; други дейности съдействащи за развитието на гражданското общество в област Силистра. Средства за постигане на целите: Дейността на сдружението се финансира от имуществени вноски на членовете на сдружението /членски внос/ и със средства и начини, позволени от законодателството на България-дарения и др.; извършва и стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и използва приходите за постигане на целите. Предмет на стопанска дейност: Консултантско -методическа помощ; информационна дейност; разработване на проекти на физически и юридически лица; текстови набор и компютърна обработка на документи; социални услуги и дейности; дейности, разрешени от българското законодателство и съдействащи за развитието на гражданското общество в област Силистра
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
Целеви групи
деца и младежи от трите етноса, българи, роми и турци

Географски обхват на дейността
Област Силистра
Персонал
.
Телефон
0896 322 305
Област