Клуб „Екоприятели“ към ПГСУАУ „Атанас Буров“

Вид на организацията/Институцията
неформална група към Професионална гимназия
Адрес
гр. Силистра, бул. „Македония” 121
E-mail
economics_ss@abv.bg
Website
https://pgsuau-burov.com/
Мисия/основни цели
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно – възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
еко дейности
Целеви групи
ученици
Географски обхват на дейността
Силистра
Персонал
20 ученици в клуба
Телефон
086 821 859
Област