Общински Младежки дом Русе

Вид на организацията/Институцията
публична институция
Адрес
Русе, ул. Райко Даскалов 2А
E-mail
yc.ruse@gmail.com
Website
www.yc-ruse.org
Мисия/основни цели
Със специфичната си дейност Младежкият дом създава условия за работа с децата и младите хора, подпомага стремежът им да се усъвършенстват, като развиват своите културни, научни и творчески заложби, създава условия за пълноценно осмисляне на свободното им време, подпомага реализацията им в живота и разрешаването на социалните им проблеми.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Основните дейности на ОМД – Русе са насочени към информация за младежи, култура и изкуство, неформално образование, екология и спорт.
ОМД – Русе организира и участва в международни, национални и местни конкурси, фестивали и турнири.
Целеви групи
Деца и младежи до 30 годишна възраст
Географски обхват на дейността
Община Русе
Персонал
12
Телефон
0894456238
Област