Младежки парламент

Вид на организацията/Институцията
НПО
Адрес
Ул. „Райко Даскалов” 2А, Русе
E-mail
youth.parlament.ruse@gmail.com
Мисия/основни цели
Младежки Парламент има за цел да бъде консултативен и регулативен орган към Община Русе по младежките въпроси и проблеми в града. Да си партнира с други младежки съвети и парламенти в страната. Да се информира младежта за събития на национално и международно ниво. Да създава условия за развитие и изява на творчески възможности на младежите.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Доброволчески инициативи. Организиране на младежки събития – акции, кампании и други. Информационни кампании към обществото на гр.Русе. Обучения на младите хора под формата на сесии, семинари и лекции. Организиране на културни мероприятия. Организиране на дискусии и дебати по дадени теми. Организиране на срещи по текущи проблеми.
Целеви групи
Младежите от град Русе
Географски обхват на дейността
град Русе
Персонал
Председател, заместник председател, протоколчик и доброволци
Телефон
0882717669
Област