Вдъхновение

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Русе, ул. Никола Вапцаров 14
E-mail
vdahnovenie@gmail.com
Мисия/основни цели
Подпомагане на социалното, културното и спортното развитие на младите хора в област Русе и република България. Развитие и утвърждаване на гражданското общество и насърчаване на гражданската инициатива сред младите хора. Подпомагане на диалога между публичната власт, гражданското общество и бизнеса при решаване на социални, културни и икономически проблеми на съвременната младеж. Осмисляне на свободното време на младите хора като им се предоставя възможност за развитие и изява на техните умения и способности в областта на спорта, туризма, културата, образованието, науката и изкуството, заедно с връстниците им от други страни. Създаване на условия за развитие и развитие на различните видове изкуства и насърчаване на заниманията с изкуства сред младежта и на между културните младежки културни обмени. Обединяване усилията на родителската общност с тези на държавата за пълноценен и качествен живот на подрастващите. Създаване на условия за сътрудничество и размяна на опит на младите хора чрез международни младежки обмени. Създаване на условия за пълноценна интеграция и реализация на младежите от малцинствените групи в съвременното ни общество. Съдействие за опазване и зашита на човешките права и правата на детето. Популяризиране на идеите и насърчаване на публични дискусии по проблеми на гражданското общество, правото на качествен живот, устойчивото развитие и човешките права в национален и международен план. Насърчаване на участието на младите хора във всички сфери на обществения живот на общините и регионите в условията на световната глобализация. Подпомагане на младите хора в неравностойно социално положение за бързата им социална адаптация, включването им в обществения живот на своето населено място и пълноценната им реализация. Предприемане на мерки, насочени към възстановяване, опазване и възпроизводство на природата.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Младежки дейности, информация и консултация на млади хора, културни и спортни събития, гражданско образование, доброволчество и др.
Целеви групи
Младежи на възраст от 15 до 29 години, младежки работници
Географски обхват на дейността
Област Русе
Персонал
Доброволци - 15

Телефон
0894406421
Област