СНЦ „Фабрика детските мечти“ – град Разград

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Ул. „Георги Сава Раковски“ 36, Разград
E-mail
sncfabrikata@abv.bg
Мисия/основни цели
Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура; Подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; Осъществяване на младежки дейности и инициативи; Решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; Подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда; Улесняване интегрирането на младите хора в обществото; Насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализиация.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Образование
Целеви групи
Деца и младежи ( 6 - 25)
Географски обхват на дейността
Област Разград
Персонал
Доброволци
Телефон
0899189351
Област