Читалище „ЛИК-1959”

Вид на организацията/Институцията
ЮЛНЦ
Адрес
Плевен, 5800 ул. П. Р. Славейков, 23
E-mail
likmail@abv.bg
Website
www.likpleven.org
Мисия/основни цели
• Утвърждаване на гражданското общество, като източник на социален капитал
• Разпространение на духовни и културно-просветни ценности, подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на социалната и образователна дейност
• Подпомагане и развитие на младежки дейности
• Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани обществени групи.
• Осигуряване на достъп до информация
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
• Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно – информационни дейности.
• Организира и подкрепя художествени колективи, школи, клубове, формации, специални сценични и образователни събития, концерти.
• Организира културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други организации и институции.
• Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и пълноценното уплътняване на свободното време на децата и младите хора
• Осъществява неформално обучение и консултиране на деца, младежи, лица в трудоспособна възраст в партньорство с направителствени организации и неформални граждански групи и експерти
• Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади хора, без оглед на социална и етническа принадлежност.
• Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и образование в областта на информационните технологии, чрез своята Регионална Сиско мрежова академия.
Целеви групи
Деца, младежи, лица в активна възраст, социално затруднени лица и групи.
Географски обхват на дейността
Местен, Регионален
Персонал
7 постоянен екип; от 6 до 10 лица по договори за услуги; 20 постоянни доброволци
Телефон
064/848163
Област