Сдружение на селската младеж „Заедно”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане” 1, офис 314
E-mail
ssmzaedno@abv.bg
Мисия/основни цели
Сдружение на селската младеж „Заедно” е създадено през 2004 г. и осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подкрепа на младежки дейности на млади хора от ромски произход и от националното мнозинство, живеещи в селата.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Набиране на благотворителни активи и финансови ресурси от отделни граждани, юридически лица, обществени и държавни учреждения, фондации и подпомагащи програми в страната и чужбина;
Осъществяване на информационни и консултантски дейности;
Организиране на обучителни програми, семинари, конференции и др., които подпомагат младите хора от етническите и социално изолирани групи на село;
Подкрепа, разработване и осъществяване на програми и проекти;
Изготвяне на социологически и маркетингови изследвания и анализи;
Издателска дейност;
Сътрудничество с местни и държавни органи, граждански и организации с нестопанска цел, деловите и бизнес среди, медиите;
Организиране на събитиия с публичен характер;
Посредничество и лобиране;
Целеви групи
Деца, младежи, младежки работници
Географски обхват на дейността
Област Плевен
Персонал
12 доброволци
Телефон
0896669214
Област