“Развитие на личността и човешките общности“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Плевен, ул. Ал. Стамболийски 1, етаж 3, офис 318
E-mail
rlco@abv.bg
Мисия/основни цели
Окуражаване на участието на гражданите при вземане на решения. Насърчаване участието на гражданите в изпълнението на проекти, подобряващи здравния и демографски статус на населението, жизнената среда, екологията, местната инфраструктурата и развитието на пазара на труда . Увеличаване професионализма и социалната реализация на конкретни целеви групи. Превенция на престъпността, в т. число сред малолетни, непълнолетни и младежи.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Сдружението осъществява дейност в обществена полза. Предмет на дейност: изучаване,анализ и подпомагане процеса на устойчиво развитие на личността и човешките общности чрез утвърждаване принципите на гражданското общество на местно и регионално равнище
Целеви групи
Насърчаване на развитието и равнопоставеността на жените, децата и младежите, възрастните хора, социалноизолираните и маргинализирани общности и интегрирането им в гражданското общество, политическия и икономическия живот.
Географски обхват на дейността
Местен и регионален
Персонал
Щатен - 3 Доброволци - 15
Телефон
064 80 277
Област