„Българско oбразователно oбщество”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение с нестопанска цел
Адрес
гр.В.Търново, ул.”Краков” №8, вх.Б, ап.35
E-mail
boo_vt@abv.bg
Мисия/основни цели
Основната цел на Сдружението е съхраняването и развитието на хуманитарните знания и ценности, които са част от живота на всяка национална общност. Това би се постигнало чрез ефективно функциониране на гражданското общество и основните му социални елементи като образование, здравеопазване, култура, наука и технологии, защита на човешките права и околната среда, подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение и други.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Основните средства, чрез които организацията реализира целите си са насочени в различни сфери. Те са свързани със създаване и реализация на проекти насочени към:
- гражданското образование;
- дейности в областта на социалните взаимоотношения;
- екологията и опазването на околната среда;
- съхранение, възстановяване и популяризиране на културно – историческите паметници;
- дейности свързани с творчески инициативи, аналитичност и обществена активност на младите хора;
- здравното ограмотяване;
- дейности за борба срещу насилието над личността;
- участие и организиране на лекции, дискусии, семинари, конференции и други;
Целеви групи
.

Географски обхват на дейността
Велико Търновски регион
Персонал
.
Телефон
0878 44 92 00