Витус

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Велико Търново, бул. България 3
E-mail
sofiya0705@abv.bg
Мисия/основни цели
Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество и създаване на условия за подобряване качеството на живот, разпространяване на информация и идеи, реализиране на програми и проекти, насърчаване на обществени инициативи за развитие на гражданското общество, отговарящи на целите на сдружението, организиране и провеждане на: младежки дейности, доброволчески дейности свързани с активизиране на хората за подобряване качеството на живот в общността.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
• развитие на гражданската култура и отговорност за утвърждаване на ценностите и принципите на гражданското общество;
• насърчаване развитието на общността
• подпомагане на личностната реализация и изява на младите хора;
• съдействие при социалната интеграция и подобряване качеството на живот на хората в неравностойно социално и културно положение и създаване на подкрепяща среда в общността;
• подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда;
• насърчава сътрудничеството между български и чуждестранни организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, околната среда
от страните членки на ЕС;
• насърчаване активността на младите хора в сферата на образованието, иновациите, културата, трудовата заетост, спорт-здраве за подобряване на достъпа и пълноценното им участие в обществения живот;
• участие в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот;
• да съдейства за популяризиране на творчеството на талантливи хора в страната и чужбина;
Целеви групи
деца, младежи и др.
Географски обхват на дейността
Област Велико Търново
Персонал
.
Телефон
+359889070395