Институт Перспективи

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски“, № 3
E-mail
insperspectives@gmail.com
Website
http://www.institute-perspectives.com
Мисия/основни цели
Развитие на младежки дейности.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
1. Да осъществява научно-изследователска дейност, подпомагаща изграждането на професионални и практически умения на своите членове;
2. Да осъществява партньорство с държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на науката за повишаване качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на науката;
3. Да участва в международни проекти и конференции по въпроси от своята сфера на дейност;
4. Да предлага информация за стажантски програми, организирани от различни национални и международни институции и да подпомага своите членове за участието им в тях;
5. Да организира и провежда дискусии и дебати между различни групи от хора;
6. Да организира публични лекции с участието на лектори от страната и чужбина;
7. Да осъществява комуникация с подобни организации от други държави и населени места в България.
8. Да подпомага развитието на гражданското общество и приобщаване на младите хора към неговите демократични ценности и принципи и стимулиране на свободният обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и модели на сътрудничество.
9. Да противодейства и извършва превенция на негативни явления сред младите хора- (младежка престъпност, зависимости и наркомания, проституция, прояви на расизъм ксенофобия и т.н. ).
10. Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование, социално подпомагане и квалификация на младите хора.
11. Да подпомага интеграцията и социализацията на хора от маргинализирани групи (бежанци, хора с увреждания, етнически малцинства, социално слаби и др.).
12. Да предоставя социални услуги в общността.
13. Да подпомага включване на гражданите в опазване на околната среда биорзнообразието и водите.
14. Да извършва младежки дейности и предоставя услуги на младите хора.
Целеви групи
младежи
Географски обхват на дейността
Велико Търново
Персонал
.
Телефон
0879866850