Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец"

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" 17А
E-mail
mladeji_lqskovec@abv.bg
Мисия/основни цели
Да инициира и подпомага дейности и проекти, насочени към: Популяризиране на духовните и европейски ценности и идеята за Обединена Европа сред младите хора и формиране на европейска идентичност и европейско самосъзнание сред децата и младежите; прилагането на принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите; работа с деца в неравностойно положение; превенция срещу различни видове зависимости, агресивно поведение и други видове асоциални прояви; организиране на свободното време, неформалното образование и отдиха на децата и младежите; насърчаване и подпомагане интересите, творческите способности и физическата култура на младите хора; възстановяване и запазване на националните традиции и морал, толерантност и демократични разбирания; активна здравна и социална защита на децата и младежите; борба с младежката безработица.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
- подпомагане личностното изграждане и развитие на младите хора, като свободни граждани на демократично общество, чрез включването им в образователни дейности;
- подпомагане социализацията и адаптивността към пазара на труда на младежите, интегриране на младите хора от магинализираните групи в българското общество;
- противодействие на негативните социални явления, разпространяващи се в младежка среда, като: престъпност, наркомания, проституция, ксенофобия и други;
- приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят, подпомагане участието им в международни програми и инициативи;
- стимулиране свободния обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и сътрудничество;
- адаптиране на положителния европейски и световен опит в образованието и работата с младежта и насърчаване интеграционните процеси в това направление,
- включване на младите хора в дейности по опазване на околната среда и биоразнообразието;
- предоставяне на социални услуги в общността.
Целеви групи
младежи, младежки работници и младежки лидери

Географски обхват на дейността
Област Велико Търново
Персонал
.
Телефон
0885363527