Свободен младежки център

Вид на организацията/Институцията
сдружение, НПО
Адрес
3700 Видин, ул.Акад.Стефан Младенов, 11, етаж 2
E-mail
info@fyc-vidin.org
Website
www.fyc-vidin.org
Мисия/основни цели
Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
- социални услуги в общността за деца и младежи
- младежко развитие - лидерство, доброволчество, младежки политики
- неформално образование и превенция на отпадането от училище
- изграждане и фунциониране на трансгранични мрежи в образование, младежко развитие и социални дейности
Целеви групи
деца, младежи, родители, учители, младежки работници, учители, вземащи решения
НПО, държавни и общински структури
Географски обхват на дейността
Видинска област, Северозападна България, граничните области с Румъния и Сърбия, Европейски
Персонал
10 души на щат, 25 сътрудници и дороволци
Телефон
094/601983
Област