Сдружение “УСТРА”

Вид на организацията/Институцията
сдружение, НПО
Адрес
гр. Търговище, ул. Стара планина №4
E-mail
val_tg@abv.bg
Мисия/основни цели
- да стимулира и подкрепя развитието на образованието в област Търговище;
- да създава условия и устойчив местен капацитет за осъществяване на политиката в областта на образованието;
- да съдейства за повишаване компетентността на учителите в областта за провеждане на образование, насочено към личността на ученика;
- интегриране на малцинствените групи, за социално включване на учениците със специални образователни потребности; за учене през целия живот, за околна среда и устойчиво развитие, за осмисляне на свободното време на учениците;
- повишаване информираността и ангажираността на младите хора и възрастното население по проблемите на развитие на образованието.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
-
Целеви групи
деца, младежи, учители и др.
Географски обхват на дейността
Град Търговище
Персонал
11 доброволци
Телефон
0898 969 214
Област